ZLOŽENIE SUBODBOROVEJ KOMISIE FPM EU V BRATISLAVE, PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU

Predseda komisie:                               Dr. h. c. prof. Ing. Peter Markovič, PhD., DBA

Podpredsedníčka komisie:                 doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD., MSc.

Tajomníčka komisie:                            doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.

 

Členovia komisie:

  • doc. Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD.
  • prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD. MPH
  • prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.
  • doc. Ing. Anita Romanová, PhD.
  • prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.
  • prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.

 

V Bratislave dňa 29. 03. 2023

 

Rokovací poriadok