Fakulta podnikového manažmentu je jednou z fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá poskytuje vysokoškolské ekonomické vzdelanie s orientáciou na prípravu manažérov a ekonómov pre podnikovú a podnikateľskú sféru. 

Fakulta uskutočňuje akreditované študijné programy v rámci bakalárskeho štúdia, inžinierskeho štúdia a doktorandského štúdia. Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vysokoškolské štúdium 3-stupňové. Obsahové zameranie študijných programov 2. stupňa štúdia je diferencované podľa jednotlivých študijných programov a doplnené o vedľajšie špecializácie. Štúdium na Ekonomickej univerzite je organizované na základe kreditového systému v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Druhý stupeň štúdia je ukončený štátnou skúškou a obhajobou záverečnej (diplomovej) práce. Jeho absolvent získa titul „inžinier“ (v skratke „Ing.“). Uchádzači, ktorí ukončia v roku 2024 inžiniersky stupeň štúdia, resp. toto štúdium ukončili v predchádzajúcich rokoch, sa môžu v akademickom roku 2023/2024, po absolvovaní prijímacích pohovorov, zapísať na doktorandské štúdium – 3. stupeň štúdia, podľa podmienok fakulty.

Štruktúra študijných programov a vedľajších študijných špecializácií v rámci študijného odboru ekonómia a manažment je na fakulte nasledovná:

 • Ekonomika podniku (v slovenskom jazyku)
  • Riadenie hodnotových procesov podniku
  • Podniková logistika
 • Všeobecný manažment (v slovenskom jazyku)
  • Podnikový manažment
  • Personálny manažment
  • Finančný manažment
  • Informačný manažment
 • Všeobecný manažment (v anglickom jazyku)
  • Podnikový manažment (v anglickom jazyku)

 

Študijný program EKONOMIKA PODNIKU

Profil absolventa

Absolvent študijného programu „ekonomika podniku“ nadobúda komplexné vedomosti, ktoré mu umožňujú pochopiť podnik ako komplexný systém, rozvíjať jeho činnosť v národnom a medzinárodnom prostredí a zabezpečovať jeho úspešnosť v reálnom a online priestore. Nadobudnutím ucelených poznatkov o podnikových hodnotových procesoch  vytvára predpoklady pre jeho uplatnenie sa v ekonomických riadiacich pozíciách, pri napĺňaní podnikateľského poslania, kreovaní udržateľného podnikateľského prostredia. Absolvent má osvojené nevyhnutné mäkké a tvrdé zručnosti, ktoré okrem pôsobenia v  riadiacich pozíciách podniku, môže využiť v odborných tímoch, pri participácii v odborných diskusiách a svojou kompetentnosťou vnáša celostný pohľad na podnikanie a riadenie podniku.

 • Absolvovaním vedľajšej špecializácie „Riadenie hodnotových procesov podniku“ získava absolvent komplexný pohľad na riadenie hodnoty podniku a zložiek jeho majetku v priamej väzbe na dosahovanie základných strategických cieľov, hodnotenie ekonomickej výkonnosti a zvyšovanie konkurenčnej schopnosti podniku udržateľným, eticky a morálne integrovaným spôsobom.
 • Absolvovaním vedľajšej špecializácie „Podniková logistika“ môže absolvent zabezpečiť rozvoj vlastného poznania v oblastiach logistického reťazca v podniku, riadenia inovačných zmien a budovania kvality.

Prednosťou absolventa je jeho komplexný expertný pohľad na ekonomiku podniku, jeho schopnosť objektívne posúdiť ekonomiku každého podniku a prinášať kvalifikované riešenia, čím môže byť obohacujúcim článkom nielen podniku samotného, ale aj iných subjektov trhového, verejného a politického prostredia. Táto schopnosť je podporená schopnosťami formulovať, prezentovať, argumentovať a komunikovať tieto prínosné riešenia.

Predmetová skladba študijného programu poskytuje budúcemu absolventovi dostatočnú flexibilitu a voľnosť pri využívaní akademických mobilitných a stážových pobytov, čo podčiarkuje internacionalizáciu štúdia, ako aj transfer a využívanie najnovších poznatkov. Flexibilný transfer kreditov, zabezpečený porovnateľnosťou štúdia s uznávanými svetovými univerzitami umožňuje študentovi rozvíjanie medzinárodných jazykových a interkultúrnych komunikačných zručností, nadobúdanie cenných kontaktov a pracovných skúseností.

Vzdelávacie ciele

 • získanie pokročilých poznatkov z podnikovej ekonomiky, diagnostiky, riadenia hodnoty podniku, podnikovej logistiky, inovácií, kvality, rozvíjajúcich podnikateľské myslenie a  podporujúce podnikateľstvo;
 • schopnosť práce s dátami a informáciami, ich kritickej komparácie a vyhodnocovania, interpretácie a implementácie v konkrétnych podnikových situáciách;
 • schopnosť vyhodnocovať podnety z podnikateľského prostredia a adekvátne na ne reagovať; sledovať nové trendy a identifikovať vývojové tendencie.

Študijný plán

Ekonomika podniku

 

Študijný program VŠEOBECNÝ MANAŽMENT

Profil absolventa

Absolvent študijného programu „Všeobecný manažment“ nadobúda komplexné vedomosti z manažérskych disciplín, ktoré ho rozhodujúcim spôsobom kreujú a predurčujú na pôsobenie v riadiacich pozíciách naprieč celou organizačnou štruktúrou podniku. Všeobecné poznanie môže počas štúdia rozvíjať výberom vedľajšej špecializácie, kde si rozšíri potrebné znalosti, významne posilní kompetentnosť a nadobudne zručnosti v oblasti (vedľajšie študijné špecializácie):

 • podnikového manažmentu,
 • personálneho manažmentu,
 • finančného manažmentu,
 • informačného manažmentu.

Výrazný kvalitatívny progres dosiahne absolvent v oblasti manažérskej, finančnej a informačnej gramotnosti, čím sa umožňuje lepšie zvládanie zložitých ekonomických situácií a úloh v reálnom, ale aj online priestore. Pod vplyvom rozvinutej schopnosti kritického a analytického myslenia a zároveň tvorivosti a invencie je absolvent schopný proaktívne viesť vedecké a odborné tímy, organizovať ich prácu a napomáhať pri hľadaní a implementácií konkrétnych riešení projektového manažmentu. Disponibilita mäkkých a tvrdých zručností umožňuje absolventovi viesť odborné diskusie v manažérskych témach, svojimi názormi prispievať do verejných diskusií a obohacovať ich o nestranný a nezaujatý odborný pohľad. Nadobudnuté vedomosti kvalifikujú absolventa na uplatnenie v medzinárodnom priestore, jednak ako člena pracovného tímu, príp. lídra, jednak ako podnikateľa. Kompetentnosť absolventa sa prejavuje v jeho vyššej akceptácii aj v odvetviach ako je bankovníctvo, poisťovníctvo, štátna a verejná správa kam prináša podnikateľské a manažérske pohľady, riešenia.

Študijný program sa od roku 2016 uskutočňuje aj v anglickom jazyku. Medzinárodné zmluvy uzavreté medzi fakultou a EM Štrasburg, VŠE v Prahe, The Business School of the Ningbo University, umožňujú ukončiť štúdium aj na niektorej z partnerských univerzít formou dvojitého diplomu. Kvalita študijného programu sa prejavuje v miere internacionalizácie uznania a pri transfere kreditov zo študijných a stážových pobytov. Vysoká kompatibilita obsahu štúdia poskytuje študentovi možnosť vycestovať a pokračovať v štúdiu na ľubovoľnej zahraničnej ekonomickej alebo manažérskej univerzite a rozvíjať tak svoju kompetentnosť.

Vzdelávacie ciele

 • získanie pokročilých poznatkov z podnikového manažmentu, personálneho manažmentu, finančného manažmentu a informačného manažmentu, rozvíjajúcich strategické myslenie, vízie, líderstvo a schopnosť viesť podriadených pracovníkov a projektové tímy;
 • pokročilá schopnosť pracovať s dátami a informáciami, založená na ich kritickej komparácii a vyhodnocovaní, pri použití moderných analytických metód založených na dostupných informačných a komunikačných technológiách;
 • schopnosť vyhodnocovať podnety z ekonomického prostredia a adekvátne na ne reagovať; sledovať nové trendy a identifikovať ďalšie vývojové tendencie; dbať na dodržiavanie etických princípov.

Študijné plány

Všeobecný manažment v slovenskom jazyku

Všeobecný manažment v anglickom jazyku

 

Sprievodca štúdium

Detailnejšie informácie o študijných programoch, vzdelávacích cieľoch, vzdelávacích výstupoch a dôležité kontakty nájdete v Sprievodcovi štúdiom.