Podmienky pre priznávanie motivačného štipendia upravuje. 

 

Motivačné štipendium je možné priznať za:

 1. vynikajúce plnenie študijných povinností,
 2. dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej a športovej činnosti.

1. Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností sa priznáva študentom v študijných programoch v dennej a externej forme štúdia I. a II. stupňa, okrem študijných programov III. stupňa. Motivačné štipendium sa poskytuje študentom, ktorí v predchádzajúcom akademickom roku dosiahli študijný priemer do 1,40 (vrátane), vypočítaný spôsobom stanoveným študijným poriadkom EU v BA.O motivačné štipendium za prospech študent nežiada. Zoznamy študentov navrhnutých na „prospechové“ motivačné štipendium za každý ročník sa zverejňujú na oznamovacích ročníkových tabuliach v mesiaci október - november.


2. Motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu a vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti, možno priznať najmä za:

 1. za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia – napr. štúdium ukončené s vyznamenaním,
 2. za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu,
 3. za umiestnenie sa vo fakultnej, celoškolskej, národnej alebo medzinárodnej súťaži ŠVOČ,
 4. za úspešnú reprezentáciu v umení a športe.

Tento druh motivačného štipendia sa študentovi obvykle priznáva v akademickom roku, v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva.

 

Podávanie návrhov na priznanie motivačného štipendia za úspešnú reprezentáciu SR, EU a fakulty a za dosiahnuté výsledky v umeleckých, športových a vo vedomostných súťažiach.

Študent, ktorý dosiahol individuálny úspech v oblasti výskumu, umenia a športu (mimo EU), môže byť finančne ocenený formou motivačného štipendia.

Návrh na takého ocenenie je treba podať písomnou formou na hlavičkovom papieri napr. klubu, ktorý Vás na súťaž vyslal (originál). 

Návrh musí byť zdôvodnený a doložený hodnoverným dokladom o dosiahnutom výsledku.

Návrh musí obsahovať nasledovné údaje:

 

 • meno a priezvisko študenta (ak ide o kolektívny šport aj počet ďalších členov tímu),
 • stupeň štúdia a študijný program (podľa toho, v ktorom stupni študoval pri dosiahnutí výsledku),
 • názov ocenenia (napr. názov súťaž, v rámci ktorej bol výsledok dosiahnutý, vrátane popisu dosiahnutého výsledku – napr. Zimná univerziáda 2011, skok do výšky),
 • dosiahnutý výsledok (napr. 1. miesto v kategórii juniorov),
 • organizátor podujatia, termín a miesto konania,
 • zdroj overenia výsledku (napr. web stránka; ak neexistuje web stránka, treba inak dokladovať dosiahnutý výsledok – napr. kópia diplom, výsledkovej listiny apod.),
 • účastníci – počet účastníkov podujatia, z koľkých štátov a spôsob nominácie.

 

Návrhy na priznanie motivačného štipendia za šport a umenie je možné podať vždy do 10. júna príslušného kalendárneho roka. 

Návrhy sa podávajú osobne na č. d. D5.38 u p. A. Szedlárovej. 

K návrhu je treba zvlášť uviesť číslo bankového účtu, na ktorý bude priznané motivačné štipendium zaslané a e-mailovú adresu, prípadne telefonický kontakt.