Motivačné štipendium sa podľa § 96a, ods. 1 zákona o vysokých školách priznáva:

a) v študijných odboroch určovaných v metodike Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej aj ako „ministerstvo školstva“) na základe analýz a prognóz vývoja trhu práce so zohľadnením študijných výsledkov predchádzajúceho štúdia; ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky z posledného roka štúdia na strednej škole,

b) za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.

Podmienky pre priznávanie motivačného štipendia upravuje. 

 Motivačné štipendium je možné priznať za:

1.vynikajúce plnenie študijných povinností

Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností sa priznáva študentom v študijných programoch v dennej a externej forme štúdia I. a II. stupňa, okrem študijných programov III. stupňa. Kritériom pre priznanie motivačného štipendia za vynikajúce plnenie študijných povinností je vážený študijný priemer (vypočítaný spôsobom stanoveným študijným poriadkom EU v BA) dosiahnutý v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa toto štipendium priznáva. O motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností študent nežiada. Študentinavrhnutína motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností budú kontaktovaní študijným oddelením začiatkom ZS príslušného ak. roka. 


2. Motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu a vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti, možno priznať najmä za:

  1. za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia (napr. za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia),
  2. za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti ekonomického výskumu (napr. mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu, umiestnenie sa v súťaži ŠVOČ, úspech v národnej, medzinárodnej súťaži)
  3. za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti umenia a športu (úspešná reprezentácia fakulty a SR) a iné významné aktivity.

Tento druh motivačného štipendia sa študentovi obvykle priznáva v akademickom roku, v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva.

Podávanie návrhov na priznanie motivačného štipendia za úspešnú reprezentáciu SR, EU a fakulty a za dosiahnuté výsledky v umeleckých, športových a vo vedomostných súťažiach.

Študent, ktorý dosiahol individuálny úspech v oblasti výskumu, umenia a športu (mimo EU), môže byť finančne ocenený formou motivačného štipendia.

Návrh na takého ocenenie je treba podať písomnou formou na hlavičkovom papieri napr. klubu, ktorý Vás na súťaž vyslal (originál). 

Návrh musí byť zdôvodnený a doložený hodnoverným dokladom o dosiahnutom výsledku.

Návrh musí obsahovať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko študenta (ak ide o kolektívny šport aj počet ďalších členov tímu),
 • stupeň štúdia a študijný program (podľa toho, v ktorom stupni študoval pri dosiahnutí výsledku),
 • názov ocenenia (napr. názov súťaž, v rámci ktorej bol výsledok dosiahnutý, vrátane popisu dosiahnutého výsledku – napr. Zimná univerziáda 2020, skok do výšky),
 • dosiahnutý výsledok (napr. 1. miesto v kategórii juniorov),
 • organizátor podujatia, termín a miesto konania,
 • zdroj overenia výsledku (napr. web stránka; ak neexistuje web stránka, treba inak dokladovať dosiahnutý výsledok – napr. kópia diplom, výsledkovej listiny apod.),
 • účastníci – počet účastníkov podujatia, z koľkých štátov a spôsob nominácie.

Návrhy na priznanie motivačného štipendia za šport a umenie je možné podať vždy do 10. júna príslušného kalendárneho roka. 

Návrhy sa podávajú osobne na č. d. D5.38 u p. Mgr. S. Bielikovej. 

K návrhu je treba zvlášť uviesť číslo bankového účtu, na ktorý bude priznané motivačné štipendium zaslané a e-mailovú adresu, prípadne telefonický kontakt.