Sociálne štipendium

Študentom študijných programov prvých dvoch stupňov štúdia (bakalárskych a inžinierskych študijných programov) a študijných programov podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo študentom, ktorým bol udelený azyl, bola poskytnutá doplnková ochrana alebo bolo poskytnuté dočasné útočisko, sa na základe splnenia ustanovených podmienok priznáva sociálne štipendium. Sociálne štipendium prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdiom.

Základné informácie pre žiadateľov o priznanie sociálneho štipendia

Informácie na podávanie žiadostí o priznanie sociálneho štipendia

Tlačivá k žiadosti o priznanie sociálneho štipendia (na stiahnutie): 

Úplné znenie vyhlášky MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov

Štipendijný poriadok EU v BA

 

Tehotenské štipendium 

Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského[1] sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok (§ 96b zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých školách v platnom znení).

Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva.

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky. 

Postup podania žiadosti o tehotenské štipendium a prílohy sú uvedené ďalej:

Opatrenie č. 3/2021 k poskytovaniu tehotenského štipendia študentkám EU v Bratislave

Príloha 1 – Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia

Príloha 2 – Potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom

Príloha 3 – Potvrdenie sociálnej poisťovne o tom, že vznikol nárok na výplatu tehotenského

Príloha 4 – Rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia