Základné informácie pre žiadateľov o priznanie sociálneho štipendia

Informácie na podávanie žiadostí o priznanie sociálneho štipendia

Tlačivá k žiadosti o priznanie sociálneho štipendia (na stiahnutie): 

Úplné znenie vyhlášky MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov

Štipendijný poriadok EU v BA

Tehotenské štipendiá - nové (od 1. 4. 2021)

Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského[1] sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok (§ 96b zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých školách v platnom znení).

Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva.

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky. 

Postup podania žiadosti o tehotenské štipendium a prílohy sú uvedené ďalej:

Opatrenie č. 3/2021 k poskytovaniu tehotenského štipendia študentkám EU v Bratislave

Príloha 1 – Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia

Príloha 2 – Potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom

Príloha 3 – Potvrdenie sociálnej poisťovne o tom, že vznikol nárok na výplatu tehotenského

Príloha 4 – Rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia