Vážení študenti, v každom akademickom roku môžete požiadať o udelenie štatútu študenta so špecifickými potrebami.

Možnosť požiadať majú študenti s týmto druhom zdravotného znevýhodnenia:

 1. zrakové postihnutie (nevidiaci, slabozraký),
 2. sluchové postihnutie (nepočujúci, nedoslýchavý),
 3. telesné postihnutie dolných končatín,
 4. telesné postihnutie horných končatín,
 5. chronické ochorenie (cystická fibróza, epilepsia, skleróza multiplex, transplantácia orgánu alebo tkanív, srdcovo-cievne ochorenie, neurologické ochorenie, progresívne ochorenie),
 6. zdravotné oslabenie (dlhodobá choroba a následne zdravotné oslabenie, rekonvalescencia, alebo znížená odolnosťou voči chorobám, tendencie k recidíve choroby alebo študent s ohrozením zdravia v dôsledku vplyvu nevhodného prostredia, životného režimu, nesprávnej výživy),
 7. psychické ochorenie (aktuálny psychický stav alebo dlhodobejšie psychická porucha psychického zdravia ovplyvňuje schopnosť plniť si študijné povinnosti v štandardnom režime),
 8. autizmus alebo iná pervazívna vývinová porucha ( Aspergerov syndróm a pod.),
 9. poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia).

 Pre získanie štatútu študenta so špecifickými potrebami je potrebné:

Dôležité upozornenia:

 • Platnosť štatútu špecifických potrieb je priznaný a platný na jeden akademický rok.
 • Podporné služby a primerané úpravy sú nastavené tak, aby organizácia štúdia študentov so špecifickými potrebami zodpovedala porovnateľným podmienkam, ako u bežných študentov.
 • Štatút študenta so špecifickými potrebami nie je nástrojom na redukciu učebnej látky, ale nástroj podpory na vytvorenie adekvátnych podmienok zohľadňujúcich zdravotné znevýhodnenie študenta. Primerané úpravy a podporné služby sú poskytované tak, aby neznižovali akademické štandardy, nároky na osvojenie vedomostí, zručností a kompetencií potrebných pre získanie kvalifikácie v danom študijnom programe.
 • Lekárske správy a informácie o zdravotnom stave sú dôverné. S týmito informáciami pracuje výhradne koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami.

 

Termín podania žiadosti:

Najneskôr do 31.9. príslušného akademického roka (V ojedinelých prípadoch kedykoľvek v priebehu akademického roka)

 

Po obdržaní rozhodnutia o zaradení do evidencie študenta so špecifickými potrebami, študent je povinný na začiatku príslušného semestra:

 • Informovať učiteľov v príslušnom semestri o svojich špecifických potrebách.
 • Predložiť učiteľom rozhodnutie o zaradení do evidencii študentov so špecifickými potrebami.

Pre viac informácií kliknite na www.euba.sk

Kontakt

GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana, Mgr., PhD.

GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana, Mgr., PhD.

odborná asistentka

D6.38 +421 2 6729 5638