Vážení študenti, v každom akademickom roku môžete požiadať o udelenie štatútu študenta so špecifickými potrebami.

Možnosť požiadať majú študenti s týmto druhom zdravotného znevýhodnenia:

  1. zrakové postihnutie (nevidiaci, slabozraký),
  2. sluchové postihnutie (nepočujúci, nedoslýchavý),
  3. telesné postihnutie dolných končatín,
  4. telesné postihnutie horných končatín,
  5. chronické ochorenie (cystická fibróza, epilepsia, skleróza multiplex, transplantácia orgánu alebo tkanív, srdcovo-cievne ochorenie, neurologické ochorenie, progresívne ochorenie),
  6. zdravotné oslabenie (dlhodobá choroba a následne zdravotné oslabenie, rekonvalescencia, alebo znížená odolnosťou voči chorobám, tendencie k recidíve choroby alebo študent s ohrozením zdravia v dôsledku vplyvu nevhodného prostredia, životného režimu, nesprávnej výživy),
  7. psychické ochorenie (aktuálny psychický stav alebo dlhodobejšie psychická porucha psychického zdravia ovplyvňuje schopnosť plniť si študijné povinnosti v štandardnom režime),
  8. autizmus alebo iná pervazívna vývinová porucha ( Aspergerov syndróm a pod.),
  9. poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia).

Prosím študentov, aby k žiadosti priložili aktuálnu lekársku správu, žiadosť vlastnoručne podpísali a  doručili osobne do 20. 8. 2016 do kancelárie Koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami.

Novú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami, spoločne s aktuálnu správou o zdravotnom stave musia preložiť aj študenti, ktorí žiadajú o štatút študenta so špecifickými potrebami opakovane.

 

Prílohy

 

Kontakt

GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana, Mgr., PhD.

GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana, Mgr., PhD.

odborná asistentka

D6.38 +421 2 6729 5638