logo spfpm

Študentský parlament Fakulty podnikového manažmentu je tím ľudí z radov študentov, ktorí spájajú svoje hlavy s cieľom zastupovať záujmy všetkých študentov vo vzťahu k vedeniu fakulty a univerzity.

Poslaním študentského parlamentu je svojou činnosťou, organizovaním odborno – náučných prednášok a kultúrno-spoločenských udalostí, rozvíjať osobnosť študenta a budovať jeho pozitívny vzťah k univerzite.

Podrobnejšie informácie: spfpm.sk