Prihláška na štúdium pre AK 2024/2025

Uchádzač o štúdium študijného programu 1. stupňa štúdia si podáva prihlášku elektronicky výhradne prostredníctvom Akademického informačného systému EU v Bratislave. Papierová verzia prihlášky sa neposiela.

Termín na podávanie prihlášok na štúdium 1. stupňa, bakalárskeho štúdia, študijného programu ekonomika a manažment podniku:

 • v anglickom jazyku od decembra 2023 do 29. februára 2024,
 • v slovenskom jazyku od decembra 2023 do 31. marca 2024.

Poplatok za prijímacie konanie na štúdium 1. stupňa, bakalárskeho štúdia, študijného programu ekonomika a manažment podniku:

 • v anglickom jazyku je 90,- Eur, poplatok uhradiť do 29. februára 2024,
 • v slovenskom jazyku je 40,- Eur, poplatok uhradiť do 31. marca 2024.

Poplatok sa generuje automaticky po podaní prihlášky.

Každý uchádzač si v prípade záujmu o štúdium študijných programov viacerých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave musí podať samostatnú prihlášku na každú z týchto fakúlt a zaplatiť na každú z týchto fakúlt poplatok v uvedenej výške. V prípade záujmu o študijné programy ekonomika a manažment podniku v slovenskom a aj v anglickom jazyku si musí uchádzač podať samostatné prihlášky a uhradiť určené poplatky na obidva študijné programy.

Fakulta podnikového manažmentu v akademickom roku 2024/2025 otvára, tieto študijné programy:

 • ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku - denná forma
 • ekonomika a manažment podniku v slovenskom jazyku - denná forma

Študijný program ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku je spoplatnený ročným školným vo výške 1 500 € za každý akademický rok.

Prílohu prihlášky na 1. stupeň štúdia tvorí úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia, bez dodatku k maturitnému vysvedčeniu. Úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia sa odovzdáva v deň prijímacieho konania, najneskôr v deň zápisu na štúdium. Originály vysvedčení sa nebudú preberať.

Prihlášku podávame po kliknutí na https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas/#!/home

Prijímacia skúška

Základnou podmienkou pre prijatie na 1. stupeň štúdia na FPM je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou.

Prijímacia skúška na 1. stupeň štúdia v študijnom programe:

 • v anglickom jazyku sa koná 26. marca 2024,
 • v slovenskom jazyku sa koná 17 – 21. júna 2024.

Náhradný termín prijímacej skúšky nebude stanovený.

Prijímacia skúška na študijný program ekonomika a manažment podniku v slovenskom jazyku pozostáva z písomných testov:

 • zo všeobecných študijných predpokladov,
 • z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov z ponuky fakulty z anglického, nemeckého, francúzskeho, talianskeho, španielskeho alebo ruského jazyka.

Prijímacia skúška na študijný program ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku pozostáva z písomných testov konaných v anglickom jazyku:

 • zo všeobecných študijných predpokladov;
 • z anglického jazyka.

 Dôležité

Detailnejšie informácie, podmienky k prijímaciemu konaniu, prihláške, prijímacej skúške nájdete v Ďalších podmienkach prijatia na štúdium študijných programov 1. a 2. stupňa štúdia na FPM EU v Bratislave na AR 2024/2025.

V prípade, že uchádzač plánuje vykonať prijímaciu skúšku prostredníctvom SCIO testov, termíny a ďalšie informácie nájde tu: www.scio.sk

 

Vzorové testy

 • vzorový test zo všeobecných študijných predpokladov
 • vzorový test z anglického jazyka
 • vzorový test z nemeckého jazyka
 •  

  Užitočné odkazy

  Pozrite si, čo sa u nás môžete naučiť

  Kontakt na študijné oddelenie

  MARKOVIČOVÁ, Zuzana, Ing.

  študijná referentka

  D5.32 +421 2 6729 5532