Profil absolventa na I. stupni štúdia  

Absolvent bakalárskeho študijného programu „ekonomika a manažment podniku“ je spôsobilý zastávať odborné ekonomické pozície v podnikateľskej sfére, manažérske pozície na nižších a stredných stupňoch riadenia, ktoré vyžadujú základné znalosti o ekonomických súvislostiach podnikateľskej činnosti, doplnené o hlavné aspekty finančnej, informačnej a celkovej ekonomickej, manažérskej a informačnej gramotnosti. Svojou kompetentnosťou môže napĺňať poslanie osoby spôsobilej samostatného ekonomického a manažérskeho myslenia. Kritickým pohľadom na ekonomické procesy a javy je schopný analyzovať príčiny, identifikovať parciálne riešenia a v spolupráci s ďalším členmi tímu prispievať ku generovaniu a implementácií riešení konkrétnych ekonomických a manažérskych úloh. Vďaka analytickým zručnostiam, doplneným o zvládanie vybraných produktov IS/IT, je schopný zúčastňovať sa pracovných rokovaní, na ktorých dokáže prezentovať výsledky svojich analýz ako aj konkrétne riešenia, ku ktorým dospel pri nasadení rôznych poznatkov manažérskych disciplín. Jazyková kompetencia absolventa sa prejavuje nielen v spôsobilosti vyhľadávať dostupné informácie v rôznych jazykových mutáciách, ale súčasne aj v zapájaní sa do tímovej práce a diskusií, pri argumentácii riešení a presadzovaní odborných názorov. Svoje vedomosti dokáže aplikovať pri riadení malých kolektívov, resp. ako podporný pracovník vybraných funkčných útvarov podniku. Absolvent tohto študijného programu má možnosť priameho uplatnenia v podnikateľskej praxi, príp. je kvalifikovaný pre ďalší stupeň vysokoškolského štúdia. Nadobudnutou ekonomickou a podnikateľskou kompetentnosťou je predurčený pre oblasť samozamestnávania, pri rozvíjaní drobného (rodinného) podnikania. Súbor ekonomických a manažérskych znalostí, s dôrazom na základné témy z oblasti podnikovohospodárskej náuky a manažérskych teórií, doplnené o vybrané problémy finančného riadenia a komplexný záber informačnej gramotnosti a prezentačných techník, umožňuje vhodným spôsobom reprezentovať podnikateľskú prax aj v ďalších oblastiach ekonomického života.

 

Profil absolventa na II. stupni štúdia  

EKONOMIKA PODNIKU

Absolvent študijného programu „ekonomika podniku“ nadobúda komplexné vedomosti, ktoré mu umožňujú pochopiť podnik ako komplexný systém, rozvíjať jeho činnosť v národnom a medzinárodnom prostredí a zabezpečovať jeho úspešnosť v reálnom a online priestore. Nadobudnutím ucelených poznatkov o podnikových hodnotových procesoch  vytvára predpoklady pre jeho uplatnenie sa v ekonomických riadiacich pozíciách, pri napĺňaní podnikateľského poslania, kreovaní udržateľného podnikateľského prostredia. Absolvent má osvojené nevyhnutné mäkké a tvrdé zručnosti, ktoré okrem pôsobenia v  riadiacich pozíciách podniku, môže využiť v odborných tímoch, pri participácii v odborných diskusiách a svojou kompetentnosťou vnáša celostný pohľad na podnikanie a riadenie podniku.

  • Absolvovaním vedľajšej špecializácie „Riadenie hodnotových procesov podniku“ získava absolvent komplexný pohľad na riadenie hodnoty podniku a zložiek jeho majetku v priamej väzbe na dosahovanie základných strategických cieľov, hodnotenie ekonomickej výkonnosti a zvyšovanie konkurenčnej schopnosti podniku udržateľným, eticky a morálne integrovaným spôsobom.
  • Absolvovaním vedľajšej špecializácie „Podniková logistika“ môže absolvent zabezpečiť rozvoj vlastného poznania v oblastiach logistického reťazca v podniku, riadenia inovačných zmien a budovania kvality.

Prednosťou absolventa je jeho komplexný expertný pohľad na ekonomiku podniku, jeho schopnosť objektívne posúdiť ekonomiku každého podniku a prinášať kvalifikované riešenia, čím môže byť obohacujúcim článkom nielen podniku samotného, ale aj iných subjektov trhového, verejného a politického prostredia. Táto schopnosť je podporená schopnosťami formulovať, prezentovať, argumentovať a komunikovať tieto prínosné riešenia.

Predmetová skladba študijného programu poskytuje budúcemu absolventovi dostatočnú flexibilitu a voľnosť pri využívaní akademických mobilitných a stážových pobytov, čo podčiarkuje internacionalizáciu štúdia, ako aj transfer a využívanie najnovších poznatkov. Flexibilný transfer kreditov, zabezpečený porovnateľnosťou štúdia s uznávanými svetovými univerzitami umožňuje študentovi rozvíjanie medzinárodných jazykových a interkultúrnych komunikačných zručností, nadobúdanie cenných kontaktov a pracovných skúseností.

Profil absolventa VŠEOBECNÝ MANAŽMENT

Absolvent študijného programu „Všeobecný manažment“ nadobúda komplexné vedomosti z manažérskych disciplín, ktoré ho rozhodujúcim spôsobom kreujú a predurčujú na pôsobenie v riadiacich pozíciách naprieč celou organizačnou štruktúrou podniku. Všeobecné poznanie môže počas štúdia rozvíjať výberom vedľajšej špecializácie, kde si rozšíri potrebné znalosti, významne posilní kompetentnosť a nadobudne zručnosti v oblasti (vedľajšie študijné špecializácie):

  • podnikového manažmentu,
  • personálneho manažmentu,
  • finančného manažmentu,
  • informačného manažmentu.

Výrazný kvalitatívny progres dosiahne absolvent v oblasti manažérskej, finančnej a informačnej gramotnosti, čím sa umožňuje lepšie zvládanie zložitých ekonomických situácií a úloh v reálnom, ale aj online priestore. Pod vplyvom rozvinutej schopnosti kritického a analytického myslenia a zároveň tvorivosti a invencie je absolvent schopný proaktívne viesť vedecké a odborné tímy, organizovať ich prácu a napomáhať pri hľadaní a implementácií konkrétnych riešení projektového manažmentu. Disponibilita mäkkých a tvrdých zručností umožňuje absolventovi viesť odborné diskusie v manažérskych témach, svojimi názormi prispievať do verejných diskusií a obohacovať ich o nestranný a nezaujatý odborný pohľad. Nadobudnuté vedomosti kvalifikujú absolventa na uplatnenie v medzinárodnom priestore, jednak ako člena pracovného tímu, príp. lídra, jednak ako podnikateľa. Kompetentnosť absolventa sa prejavuje v jeho vyššej akceptácii aj v odvetviach ako je bankovníctvo, poisťovníctvo, štátna a verejná správa kam prináša podnikateľské a manažérske pohľady, riešenia.

Študijný program sa od roku 2016 uskutočňuje aj v anglickom jazyku. Medzinárodné zmluvy uzavreté medzi fakultou a EM Štrasburg, VŠE v Prahe, The Business School of the Ningbo University, umožňujú ukončiť štúdium aj na niektorej z partnerských univerzít formou dvojitého diplomu. Kvalita študijného programu sa prejavuje v miere internacionalizácie uznania a pri transfere kreditov zo študijných a stážových pobytov. Vysoká kompatibilita obsahu štúdia poskytuje študentovi možnosť vycestovať a pokračovať v štúdiu na ľubovoľnej zahraničnej ekonomickej alebo manažérskej univerzite a rozvíjať tak svoju kompetentnosť.