Prihláška na štúdium pre AK 2024/2025

Uchádzač o štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia si podáva prihlášku elektronicky výhradne prostredníctvom Akademického informačného systému EU v Bratislave. Papierová verzia prihlášky sa neposiela.

Termín na podávanie prihlášok na štúdium 2. stupňa, inžinierskeho štúdia, študijných programov:

 • v anglickom jazyku od 1. decembra 2023 do 29. februára 2024,
 • v slovenskom jazyku od 1. decembra 2023 do 30. apríla 2024.

Poplatok za prijímacie konanie na štúdium 2. stupňa, inžinierskeho štúdia, študijných programov:

 • v anglickom jazyku je 90,- Eur, poplatok uhradiť do 29. februára 2024,
 • v slovenskom jazyku je 40,- Eur, poplatok uhradiť do 30. apríla 2024.

Poplatok sa generuje automaticky po podaní prihlášky.

Každý uchádzač si v prípade záujmu o štúdium študijných programov viacerých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave musí podať samostatnú prihlášku na každú z týchto fakúlt a zaplatiť na každú z týchto fakúlt poplatok v uvedenej výške. V prípade záujmu o študijné programy v slovenskom a aj v anglickom jazyku si musí uchádzač podať samostatné prihlášky a uhradiť určené poplatky na obidva študijné programy.

Fakulta podnikového manažmentu v akademickom roku 2024/2025 otvára, tieto študijné programy s vedľajšími študijnými špecializáciami:

 • Š. p. všeobecný manažment v anglickom jazyku - denná forma
  • podnikový manažment v anglickom jazyku.
 • Š. p. všeobecný manažment v slovenskom jazyku - denná forma
  • podnikový manažment,
  • personálny manažment,
  • finančný manažment,
  • informačný manažment.
 • Š. p. ekonomika podniku v slovenskom jazyku - denná forma
  • riadenie hodnotových procesov podniku,
  • podniková logistika.

Študijný program všeobecný manažment v anglickom jazyku je spoplatnený ročným školným vo výške 2 500 € za každý akademický rok.

Uchádzač do elektronickej prihlášky na štúdium zadáva študijný program, nie vedľajšiu študijnú špecializáciu. Po prijatí na štúdium daného študijného programu, bude uchádzačovi e-mailom zaslaný elektronický formulár pre výber vedľajšie študijnej špecializácie.

Prihlášku podávame po kliknutí na E-prihlaska.euba.sk na https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas/#!/home#%2Fhome

Prijímacia skúška

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FPM je vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom programe študijného odboru ekonómia a manažment ukončené najneskôr do 31. augusta 2024 alebo skôr.

Prijímacia skúška na 2. stupeň štúdia v študijnom programe:

 • v anglickom jazyku sa koná 08. – 12. apríla 2024,
 • v slovenskom jazyku sa koná 21. júna 2024.

Náhradný termín prijímacej skúšky nebude stanovený.

 

Študijný program všeobecný manažment v anglickom jazyku:

 • kvalitatívny výber uchádzačov o štúdium sa uskutoční na základe študijných výsledkov na bakalárskom stupni štúdia a osobného pohovoru. Osobný pohovor bude realizovaný online prostredníctvom platformy MS Teams.
 • Uchádzač o štúdium (s výnimkou uchádzačov z FPM) je povinný doručiť na Študijné oddelenie FPM, najneskôr do 29. februára 2024 výpis výsledkov 1. stupňa štúdia, potvrdený študijným oddelením fakulty, na ktorej uchádzač 1. stupeň študuje.

Študijný program v slovenskom jazyku:

 • kvalitatívny výber uchádzačov o štúdium sa uskutoční na základe študijných výsledkov na bakalárskom stupni štúdia. Kritériom pre prijatie je vážený aritmetický priemer za celé obdobie bakalárskeho štúdia, okrem posledného (letného) semestra štúdia.
 • Uchádzač o štúdium (s výnimkou uchádzačov z FPM) je povinný doručiť na Študijné oddelenie FPM, najneskôr do 30. apríla 2024 výpis výsledkov 1. stupňa štúdia, potvrdený študijným oddelením fakulty, na ktorej uchádzač 1. stupeň študuje.

Všetci uchádzači (s výnimkou absolventov FPM) musia najneskôr do 30. apríla 2024 doručiť na Študijné oddelenie FPM:

 • úradne overenú fotokópiu diplomu (Bc.),
 • úradne overenú fotokópiu dodatku k diplomu,
 • úradne overenú fotokópiu vysvedčenia o štátnej skúške,
 • rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, ak ho uchádzač nepredložil skôr (iba uchádzač, ktorý absolvoval 1. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole).

 

Dôležité

Detailnejšie informácie, podmienky k prijímaciemu konaniu, prihláške, prijímacej skúške nájdete v Ďalších podmienkach prijatia na štúdium študijných programov 1. a 2. stupňa štúdia na FPM EU v Bratislave na AR 2024/2025.

Kontakt na študijné oddelenie

BIELIKOVÁ, Slávka, Mgr.

študijná referentka

D5.38 +421 2 6729 5538
pondelok     08:30 - 12:00 hod.
utorok 08:30 - 12:00 hod.
streda 08:30 - 12:00 hod.
štvrtok 08:30 - 12:00 hod.
piatok 08:30 - 12:00 hod.