Na I. stupni fakulta ponúka štúdium v 2 študijných programoch:

Abslovent študijného programu Ekonomika a manažment podniku bude odborne pripravený v oblasti podnikovej ekonomiky a podnikového manažmentu tak, aby dokázal analyzovať ekonomické javy a procesy v podniku a prijímať manažérske rozhodnutia.

Absolvent študijného programu Finančný manažment získa poznatky predovšetkým z oblasti podnikovej ekonomiky a podnikových financií tak, aby dokázal aplikovať nástroje a metódy finančného riadenia v podniku. 

Na II. stupni fakulta ponúka štúdium v 6-tich študijných programoch:

Ekonomika podniku sprostredkováva poznatky z oblasti podnikovej ekonomiky, zameriava sa na analýzu a riadenie ekonomických procesov.

Manažment a ekonomické znalectvo pripravuje špecialistov na kvantifikáciu a hodnotenie úrovne ekonomických a finančných vzťahov.

Manažment výroby a logistika pripravuje manažérov na riadenie predvýrobných, výrobných a povýrobných činností vo väzbe na podnikovú logistiku.

Personálny manažment podniku poskytuje komplex poznatkov z oblasti riadenia ľudských zdrojov a personálnych procesov.

Podnikové financie pripravuje špecialistov na oblasť riadenia finančných procesov a prijímania finančných rozhodnutí.

Všeobecný manažment pripravuje odborníkov spôsobilých identifikovať, analyzovať a hodnotiť procesy v kontexte celého podniku a prostredia.