Medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu

Ekonomickej univerzity v Bratislave

Ekonomika, financie a manažment podniku 2023 

 [EFAM 2023]

“Ekonomika, manažment a podnikanie v digitálnej dobe” 

19.10.2023 

organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave

prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD.

pri príležitosti 70. výročia založenia fakulty

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu ,,Ekonomika, financie a manažment podniku 2023 - Ekonomika, manažment a podnikanie v digitálnej dobe“ ktorá sa koná 19. októbra 2023 pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD.

Konferencia sa koná pri príležitosti 70. výročia založenia fakulty a jej cieľom je spojiť výskumníkov a odborníkov z praxe, aby prezentovali svoje výskumné myšlienky a diskutovali o témach súvisiacich s ekonómiou, manažmentom a podnikaním v digitálnom veku.

TÉMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE:

 • Ekonomika a financie podniku
 • Manažment a rozhodovanie podniku
 • Podnikanie, startups a scaleups
 • Riadenie ľudských zdrojov v Priemysle 4.0
 • Informačný manažment, informačná a dátová bezpečnosť
 • Digitálne inovácie a digitálna transformácia
 • Umelá inteligencia v podnikaní
 • Nové trendy v spotrebiteľskom správaní a ich vplyv na podnikové stratégie
 • Nové prístupy v logistike s dôrazom na udržateľnosť firiem a environmentálny manažment
 • Kreatívny priemysel a špecifické formy podnikania
 • Nové trendy v marketingu a odbytových stratégiách
 • Aplikácia kvantitatívnych metód v rozhodovaní a podnikaní
 • Ekonómia a ekonomické teórie

Výbory

Predseda medzinárodného vedeckého výboru:

doc. Ing. Anita Romanová, PhD.

dekanka Fakulty podnikového manažmentu

Ekonomická univerzita v Bratislave

Členovia medzinárodného vedeckého výboru:

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Markovič, PhD. DBA

Vice-Dean for Science and Doctoral Studies, Faculty of Business Management, University of Economics in Bratislava, Slovakia

Prof. Dr. Rainer Wehner

Faculty of Economics and Business Administration, Technical University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt, Germany

Assoc. prof. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.

Vice-Dean for International Relations, Faculty of Business Administration, Prague University of Economics and Business, Czech republic

Prof. Dr. Katarzyna Mroczek-Dąbrowska

Chair of International Competitiveness, Poznań University of Economics and Business, Poland

Prof. Dr. Katarzyna Piwowar-Sulej

Department of Labor, Capital and Innovation, Wroclaw University of Economics and Business, Poland

Izv. prof. dr. Ivana Načinović Braje

Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, Croatia

Izv. prof. dr. sc. Nikolina Dečman

Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, Croatia

doc. dr. sc. Mateja Brozović

Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, Croatia

doc. Ing. Lenka Ližbetinová, PhD.

Department of Transportation and Logistics, Institute of Technology and Business, Czech republic

prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

Faculty of Management, Comenius University Bratislava, Slovakia

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.

Head of Department of Business Economy, Faculty of Business Management, University of Economics in Bratislava, Slovakia

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD.

Head of Department of Management, Faculty of Business Management, University of Economics in Bratislava, Slovakia

doc. Ing. Marián Smorada, PhD.

Head of Department of Business Finance, Faculty of Business Management, University of Economics in Bratislava, Slovakia

 

Organizačný výbor 

Predseda organizačného výboru:

doc. Ing. Nora Grisáková, PhD.

Členovia organizačného výboru:

doc. Ing. Jana Blšťáková, PhD.

doc. Ing Vladimír Bolek, PhD.

doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.

doc. Ing. Katarína Remeňová, PhD., MBA

PhDr. Mária Kmety Barteková, PhD.

Ing. Vladimír Hojdík, PhD.

Ing. Radka Repiská, PhD.

Zostavovateľské a edičné činnosti

Ing. Vladimír Hojdík, PhD.

Ing. Radka Repiská, PhD.

 

Rámcový program konferencie

08:30 – 09:15 Registrácia účastníkov

09:15 – 09:30 Zahájenie konferencie

09:30 – 10:50 Akademické fórum

10:50 –  11:30 Prestávka

11:30 –  13:10 Business fórum

13:10 –  14:30 Obed

14:30 –  15:30 Panelová diskusia - umelá inteligencia v podnikovej praxi

16:00 – 17:30 Rokovanie v sekciách

17:30   Diskusia a spoločenský večer

 

Organizačné informácie

Miesto a termín konania: Aula Ekonomickej univerzity, Dolnozemská 1, Bratislava; 19.október 2023

Rokovací jazykanglický, slovenský

 

Zborník

Príspevky účastníkov konferencie budú publikované v recenzovanom vedeckom zborníku z konferencie. Zborník bude prihlásený na zaradenie do databázy Conference Proceedings Citation index – Web of Science (WOS).

Poplatky

Vložné na konferenciu “ Ekonomika, financie a manažment podniku 2023 ” sa hradí v nasledovnej výške:

 • účastník konferencie so zaslaním príspevku do zborníku – 200 €
 • účastník konferencie bez publikovania príspevku v zborníku – 150 €
 • publikovanie príspevku – 100 €

Úhrada poplatku

Vložné prosíme uhradiť do 05.10.2023 na účet:

Nadácia Manažér

Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5, Slovensko

Tatrabanka, a. s. Bratislava

IBAN: SK72 1100 0000 0026 2883 2098

Variabilný symbol: 2023

BIC (SWIFT) TATRSKBX.

*Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka/ autora článku. V prípade neúčasti vložné nevraciame, môže sa však zúčastniť náhradník. Potvrdenia účastníckeho poplatku budú vygenerované každému účastníkovi a odovzdané pri prezencii účastníkov na mieste konania konferencie.

Registrácia

Registrácia účastníkov vedeckej konferencie je do 30.9.2023 prostredníctvom online formulára.

Zasielanie príspevkov

Príspevky môžete nahrávať prostredníctvom registračného formulára, alebo ich zašlite organizátorovi konferencie elektronicky prostredníctvom e-mailu konferencie najneskôr do 30.9.2023.

Pokyny pre autorov

Príspevky účastníkov konferencie budú publikované v recenzovanom zborníku vedeckých statí. Zborník bude prihlásený na zaradenie do databázy Thomson Reuters: Conference Proceedings Citation index Web of Science (WOS). Príspevky je možné písať a zasielať len v anglickom jazyku.

Rozsah príspevku je maximálne 10 strán. Formát príspevku a ďalšie pokyny je možné stiahnuť v preddefinovanej šablóne kliknutím na nasledujúci link: Šablóna príspevku

Príspevky je potrebné doručiť organizátorovi konferencie elektronicky prostredníctvom e-mailu konferencie najneskôr do 30.9. 2023.

Po akceptovaní vášho príspevku budete vyzvaný na odsúhlasenie znenia licenčnej zmluvy. Táto požiadavka vám bude doručená e-mailom.

Všetky prijaté príspevky podliehajú recenznému konaniu. Pokiaľ bude výsledkom recenzného konania požiadavka na prepracovanie zaslaného príspevku, budeme vás o tom informovať prostredníctvom e-mailu, ktorý ste uviedli v registračnom formulári. Organizátor konferencie si vyhradzuje právo odmietnuť príspevky, ktoré neprešli recenzným konaním, nesúvisia s témou konferencie alebo nebol uhradený konferenčný poplatok do stanoveného termínu.

Ostatné

Podrobný program konferencie dostane každý účastník pri registrácii. Všetky zaslané príspevky podliehajú recenznému konaniu. Organizátor konferencie si vyhradzuje právo odmietnuť príspevky, ktoré neprešli recenzným konaním, nesúvisia s témou konferencie alebo nebol uhradený konferenčný poplatok do stanoveného termínu.

Kontakt

Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta podnikového manažmentu

Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava

Slovenská republika

Telefón: + 421 910 393 678

E-mail: