Legislatíva - právna úprava SR

Interná smernica číslo 1/2020 o určení výšky poplatku na úhradu nákladov spojených s habilitačným konaním a inauguračným konaním

Interná smernica č. 4/2014 - Kritériá na získanie titulu docent/profesor v rámci habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie za profesorov na EU v Bratislave /úplné znenie/ NOVÉ

Dodatok č. 1 k Internej smernici č. 4/2014

Dodatok č. 2 k Internej smernici č. 4/2014

Dodatok č. 3 k Internej smernici č. 4/2014 - Platné od 6.12.2021

Dodatok č. 4 k Internej smernici č. 4/2014 - Platné od 7.2.2022

Kritériá na získanie titulu docent a profesor na EU v Bratislave - príloha k internej smernici číslo 4/2014 - Kritériá na získanie titulu docent/profesor v rámci habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie za profesorov na EU v Bratislave - NOVÉ

Kritériá na získanie titulu docent a profesor na EU v Bratislave - príloha k internej smernici číslo 4/2014 - Kritériá na získanie titulu docent/profesor v rámci habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie za profesorov na EU v Bratislave - platné do 5.12.2021 (vrátane)

Manuál na zverejnenie informácií o habilitačnom konaní a konaní na vymenovanie za profesora

Vyhláška č. 246/2019 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 22. júla 2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor platná od 1.9.2019