Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, nadobúda účinnosť interná smernica č. 4/2014 „Kritériá na získanie titulu docent alebo profesor v rámci habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie za profesorov na EU v Bratislave“. Dňom účinnosti tejto internej smernice sa zároveň ruší účinnosť internej smernice č. 11/2010 o určení obsahu inauguračného spisu na EU v Bratislave.