Všetky práce zaradené do Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu EUBA

Akademický rok 2021/2022

Por. číslo Meno Názov záverečnej práce obhájenej v ak. roku 2021/2022
138 Ing. Diana Puhovichová, PhD. Zmeny v uplatňovaní metód a techník pri realizácii manažérskych funkcií v kontexte vplyvu štvrtej priemyselnej revolúcie
137 Ing. Patrícia Korchová Posúdenie platobnej schopnosti podniku v znaleckej činnosti
136 Ing. Róbert Badinka Optimalizácia alokácie kapitálu do zásob maloobchodnej spoločnosti
135 Ing. Tímea Necpalová Návrh reportovacieho systému pre TOP manažment výrobnej spoločnosti

Akademický rok 2020/2021

Por. číslo Meno Názov záverečnej práce obhájenej v ak. roku 2020/2021
134 Ing. Petra Polečová, PhD. Alokácia dlhových zdrojov v prostredí nízkych úrokových sadzieb
133 Ing. Barbora Chropovská Financovanie rozvoja podniku
132 Ing. Lenka Keselá Finančné aspekty zahraničnej expanzie podniku
131 Ing. Veronika Hájovská Posúdenie investičných rizík vo vybranom podniku  
130 Ing. Veronika Zichová Využitie kompetenčných modelov pre zefektívnenie výberových procesov vo vybranom podniku
129 Ing. Dominika Rajdugová Riadenie hodnoty podniku vo vybranej fáze životného cyklu
128 Ing. Kevin Cichý Stanovenie reálnej hodnoty a znalecká cena vybraného derivátového kontraktu
127 Ing. Oleksandr Lysiuk Internet vecí v riadení výroby vybraného podniku
126 Ing. Patrícia Chromiaková Časový manažment v práci manažéra
125 Ing. Ján Vražda Testovanie rozlišovacej schopnosti vybraných ukazovateľov predikčnej finančnej analýzy
124 Ing. Slavomíra Kováčová Optimalizácia vybraného podnikového procesu

Akademický rok 2019/2020

Por. číslo Meno Názov záverečnej práce obhájenej v ak. roku 2019/2020
123 Ing. Andrea Lukačková, PhD. Faktory determinujúce krátkodobú bonitu odberateľa a návrh ratingového modelu
122 Ing. Michaela Barátová Manažment diverzity vo vybranom podniku
121 Ing. Katarína Blašková Využitie opčných modelov pri hodnotení úverovej spôsobilosti podniku
120 Ing. Diana Bednarčíková Digitalizácia vybraných procesov vo finančnej inštitúcií
119 Ing. Lívia Čapušková Stanovenie všeobecnej hodnoty vybraného podniku porovnávacou metódou
118 Ing. Dóra Sókiová Klimatické zmeny a ich dôsledky na podnikanie v poľnohospodárstve
117 Ing. Dominika Puváková Inovácie a ich význam vo sfére  služieb
116 Ing. Pavol Matejov Aplikácia koncepcie Six Sigma v podniku
115 Ing. Veronika Masariková Výnosové metódy stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a ich uplatnenie v znalectve
114 Ing. Monika Trhanová Identifikácia a vplyv kritických faktorov na riadenie hodnoty podniku v globálnom prostredí IT
113 Ing. Adriána Töröková Systém controllingu v podnikových subjektoch kultúry (športu)
112 Ing. Simona Štefančíková Aplikácia Value at Risk v nefinančných podnikoch

 

Akademický rok 2018/2019

 

Por. číslo Meno Názov záverečnej práce obhájenej v ak. roku 2018/2019
111 Ing. Mária Kozáková, PhD. Finančné a ekonomické aspekty hodnotenia reputácie podniku na príklade podnikov automobilového priemyslu
110 Ing. Trang Dao Hong Rozvíjanie a fungovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom startupe
109 Ing. Barbora Kubalová Riadenie ľudí v podniku služieb
108 Ing. Terézia Hrubá Stanovenie reálnej hodnoty a znalecká cena forwardu
107 Ing. Katarína Böhmannová Testovanie rozlišovacej schopnosti vybraných ukazovateľov predikčnej finančnej analýzy
106 Ing. Alexandra Biela Zefektívnenie výrobného procesu analyzovaného podniku prostredníctvom implementácie novej technológie
105 Ing. Peter Zahradník Ľudský kapitál ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podniku
104 Ing. Dominik Jastrábek Modely zavádzania nového produktu na trh
103 Ing. Nikola Leuová Hlavné determinanty rozpätia riadenia a ich vplyv na organizačnú štruktúru podniku

 

Akademický rok 2017/2018

 

Por. číslo Meno Názov záverečnej práce obhájenej v ak. roku 2017/2018
102 Ing. Jakub Lukáč, PhD. Hodnotenie ekonomickej výkonnosti malých a stredných podnikov a väzba na makroekonomické agregáty v podmienkach SR
101 Ing. Michal Vrátny Stanovenie reálnej hodnoty a znalecká cena úrokového forwardu
100 Ing. Ivana Mihoková Vplyv zmien v účtovných výkazoch od roku 2009 do súčasnosti na finančnú analýzu a výpočet ukazovateľov ,,ex ante“ pomocou Indexu Podnikateľa
99 Ing. Marcela Pospišová Posúdenie vývoja finančno-ekonomickej situácie podniku so zameraním na analýzu kvantitatívnych výsledkov
98 Ing. Katarína Poništová Aplikácia modelov výkonnosti ako nástrojov tvorby finančného plánu
97 Ing. Petra Polečová Podnikateľský plán výrobného podniku s cieľom získania investičného bankového úveru na rozšírenie výroby
96 Ing. Lea Hicová Elasticita dopytu a jej vplyv na rozhodovanie firmy
95 Ing. Eva Slováková E-komunikačné nástroje v personálnom marketingu
94 Ing. Marek Márföldy Využívanie Lean metodológie vo vybranej spoločnosti
93 Ing. Nela Michálková Aplikácia koncepcie Six Sigma v podniku
92 Ing. Dominika Petra Zelenáková Ekonomická analýza fúzii podnikateľských subjektov
91 Ing. Barbora Janechová Projektové riadenie a podnikový manažment v medzinárodnom podniku na Slovensku
90 Ing. Natália Jánošová Využitie projektového manažmentu v malom alebo strednom podniku
89 Ing. Tomáš Kimlička Modely financovania verejnoprávnej televízie ako podniku v medzinárodnom prostredí
88 Ing. Andrea Vilímová Manažment dodávateľov a riadenie zásob vo výrobnom podniku
87 Ing. Silvia Kollárová Aplikácia štíhleho riadenia v podniku
86 Ing. Beáta Illésová Cenová politika firmy v súčasnom konkurenčnom prostredí
85 Ing. Karolina Baloh Riešenie vstupu podniku na zahraničný trh 
84 Ing. Lucia Kramarová Vplyv zmien účtovných výkazov na finančnú analýzu a výpočet ukazovateľov ex post Indexu podnikateľa 

 

Akademický rok 2016/2017

 

Por. číslo Meno Názov záverečnej práce obhájenej v ak. roku 2016/2017
83 Ing. Patrik Richnák, PhD.  Východiská, trendy a smerovanie procesnej orientácie v podnikovej logistike na Slovensku
82 Ing. Juraj Nagy Využitie informačných technológií pri modelovaní procesných máp v podnikoch
81 Ing. Lucia Melicherová Budovanie a udržiavanie konkurenčnej výhody vo vybranom startupe
80 Ing. Nikola Takáčová Implementácia zmien vo vybranom podniku
79 Ing. Monika Szabóová Zvyšovanie kompetencií zamestnancov malých a stredných podnikov pomocou evzdelávania
78 Ing. Ľudmila Takáčová Entry mode of selected company into foreign market
77 Ing. Juraj Markovič Rozhodovací proces vo vybranom podniku
76 Ing. Alexandra Strapáková Riadenie a analýza PPC kampane
75 Ing. Mária Strenková Využitie workflow systému v podnikovej praxi
74 Ing. Martin Homola Manažment zmien v podniku
73 Ing. Eva Baranová Digitálna transformácia v retailovom bankovníctve
72 Ing. Lenka Belanská Osobitosti riadenia medzinárodne činného podniku
71 Ing. Rosana Báthoryová Podnikateľský model a stratégie vybraného startupu
70 Ing. Petra Uramová Interakcie v operatívnom finančnom rozhodovaní podniku
69 Ing. Katarína Labudová Hodnotenie efektívnosti a účinnosti vybranej hedgingovej stratégie
68 Ing. Peter Sagan Finančné krízy a finančné bubliny
67 Ing. Silvia Ondreičková Finančné rozhodovanie o krátkodobej alokácii kapitálu podniku
66 Ing. Nikoleta Miková Faktory ovplyvňujúce tvorbu finančného plánu podniku
65 Ing. Nikoleta Hudeková Identifikácia problémov financovania malých a stredných podnikov v SR
64 Ing. Peter Griač Analýza účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS
63 Ing. Erika Košútová Aplikácia modelov výkonnosti ako nástrojov tvorby finančného plánu
61 Ing. Kristína Čerňanská Finančná analýza vybraného podniku
60 Ing. Alena Burčíková Komparácia možností získavania finančných zdrojov malých a stredných podnikov vo vybraných krajinách EÚ
59 Ing. Patrik Dolinský Teoretické vymedzenie a praktické implikácie Prospect Theory a Principal-Agent Theory vo finančnom manažmente podniku
58 Ing. Veronika Čopíková Finančné riadenie podniku v štádiu krízy
57 Ing. Lukáš Hekl Talentmanažment v riadení ľudských zdrojov
56 Ing. Bohuš Vereš Analýza základných parametrov dodania služieb formou projektu
55 Ing. Veronika Závodná Hodnotenie kvality tímovej práce  v startupoch
54 Ing. Janka Bareková Hodnotenie efektívnosti a účinnosti vybranej hedgingovej stratégie
53 Ing. Lenka Bednárová Model riadenia rizika vo vybranom podniku
52 Ing. Andrea Lukačková Testovanie rozlišovacej schopnosti vybraných ukazovateľov finančnej analýzy "ex ante"

 

Akademický rok 2015/2016

 

Por. číslo Meno Názov záverečnej práce obhájenej v ak. roku 2015/2016
51 Ing. Bernadeta Siváková, PhD. Hodnotenie vzťahu systematického rizika a jeho determinantov vo vybranom súbore európskych a slovenských spoločností
50 Ing. Lenka Koštálová Inovácia podnikateľského modelu
49 Ing. Alica Pohovejová Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo vybranom podniku
48 Ing. Miroslava Pavlišová Talent manažment v riadení ľudských zdrojov
47 Ing. Nikola Martinkovičová Zlepšovanie administratívnych procesov v oblasti personalistiky
46 Ing. Michaela Kristová Návrh zamestnaneckých výhod v podniku
45 Ing. Katarína Kissová Rodové (genderové) nerovnosti v podniku z pohľadu personálneho manažmentu
44 Ing. Peter Kallo Headhunting v personálnom manažmente
43 Ing. Adriána Mičúchová Medzinárodné dvojité zdanenie
42 Ing. Martina Macáková Manažment riadenia úverového rizika bánk na Slovensku
41 Ing. Silvia Vajayová Uplatňovanie daňových stimulov vo vybraných krajinách EÚ
40 Ing. Šimon Sýkora Analýza účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS
39 Ing. Stanislav Motýľ Zlato ako jedna z foriem alternatívneho investovania
38 Ing. Mária Novotná Možnosti využitia daňových stimulov v daňovom manažmente podniku
37 Ing. Martina Krupaničová Význam platobnej politiky a úroveň podnikového cash manažmentu
36 Ing. Vladimír Hojdik Teoretické aspekty a praktické dosahy špekulatívnych bublín na financovanie podnikovej činnosti
35 Ing. Anna Gavendová Finančné zdroje MSP a možnosti riešenia vybraných problémov financovania
34 Ing. Lukáš Galbavý Finančný manažment zásob, pohľadávok a peňažných prostriedkov podniku
33 Ing. Jozef Bórik Reštrukturalizácia podniku
32 Ing. Daniel Alakša Uplatnenie majetkových daní v konkrétnom regióne (resp. obci) v Slovenskej republike
31 Ing. Viktória Deáková Identifikácia agentských nákladov a ich dosahov na náklady kapitálu podniku
30 Ing. Nikoleta Burajová Financovanie poľnohospodárskeho podniku
29 Ing. Monika Nadhajská Plánovanie materiálových potrieb a podnikových zdrojov
28 Ing. Milan Molnár Distribučná logistika v podniku
27 Ing. Adriana Holubková Stanovenie hodnoty podniku podnikateľskou metódou
26 Ing. Mária Žiaková Aktuálne trendy nákladového controllingu aplikované vo vybranom podnikateľskom subjekte
25 Ing. Zuzana Plovuchová Analýza riadenia zásob v podniku
24 Ing. Ronald Hojda Kúpne správanie zákazníkov na spotrebiteľskom trhu

 

Akademický rok 2014/2015

 

Por. číslo Meno Názov záverečnej práce obhájenej v ak. roku 2014/2015
23 Ing. Vladimír Bolek, PhD. Modely informačnej gramotnosti vo vzdelávaní manažérov v podnikovej praxi na Slovensku
22 Ing. Martin Šuba  Startup a jeho inovačný potenciál 
21 Ing. Dávid Juhász Rozhodovacie procesy v manažmente podniku 
20 Ing. Lenka Šimonáková Priame zahraničné investície a ich vplyv na ekonomiku SR 
19 Ing. Anna Palusková Finančné rozhodovanie o alokácii kapitálu do pohľadávok a pohotových peňažných prostriedkov 
18 Ing. Zita Nagyová Hodnotenie výkonnosti vybraného podniku v súčasných podmienkach 
17 Ing. Martin Mecele Posúdenie vývoja finančnej a výnosovej situácie podniku so zameraním na analýzu finančnej výkonnosti 
16 Ing. Michaela Královičová Finančná analýza podniku na základe konsolidovanej účtovnej závierky (IÚZ) zostavenej podľa štandardov IAS/IFRS 
15 Ing. Katarína Hosťovecká Financovanie MSP so zameraním na alternatívne zdroje financovania
14 Ing. Miroslav Hecl Štatutárna účtovná závierka medzinárodnej spoločnosti
13 Ing. Katarína Gajdošová Podielové fondy ako súčasť finančného trhu
12 Ing. Alena Bíziková Financovanie poľnohospodárskeho podniku
11 Ing. Stanislava Baffiová Manažment  záväzkových vzťahov nefinančného podniku 
10 Ing. Ján Antal Finančná analýza podniku ako platforma stanovenia jeho trhovej pozície
9 Ing. Mária Adamcová Hodnotenie výkonnosti podniku - komparácia výpovede klasických a moderných kritérií 
8 Ing. Henrieta Schevellová Aktuálne trendy podnikového controllingu aplikované vo vybranom podnikateľskom subjekte 
7 Ing. Jana Kráľová Vplyv krízy na vybraný stavebný podnik a jeho podnikateľskú činnosť 
6 Ing. Anna Gažová Podnikateľský plán a jeho význam v životnom cykle podniku 
5 Ing. Barbora Horkavá  Spoločensky zodpovedné inovatívne podnikateľské modely
4 Ing. Jakub Lukáč  Finančné rozhodovanie o alokácii kapitálu do pohľadávok a pohotových peňažných prostriedkov 
3 Ing. Monika Jančovičová  Použitie ukazovateľa ekonomickej pridanej hodnoty (EVA) pri stanovení hodnoty podniku
2 Ing. Lucia Krištofová Implementácia vybraného nástroja koncepcie KAIZEN v podniku
1 Ing. Veronika Rajníčková Odbytová stratégia uvedenia nového produktu na trh