Rokovací poriadok Rady Platinového fondu

Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave


Rada Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „rada fondu“) predstavuje hlavný orgán Platinového fondu, pričom svoje úlohy plní v súlade s poslaním a cieľmi Platinového fondu.

 

Článok 1

Postavenie a úlohy rady fondu

 1. Rada fondu:
  1. komunikuje s hospodárskou praxou, v záujme získavania podnetov pre témy záverečných prác,
  2. zverejňuje výzvy a námety pre realizáciu vedecko-výskumných aktivít,
  3. vyhlasuje a riadi súťaž o najlepšiu záverečnú prácu na 2. a 3. stupni štúdia,
  4. vytvára databázu záverečných prác na 2. a 3. stupni štúdia,
  5. zabezpečuje medializáciu významných záverečných prác na 2. a 3. stupni štúdia, tvoriacich databázu Platinového fondu,
  6. napomáha pri umiestňovaní významných výstupov zo záverečných prác na 2. a 3. stupni štúdia do vedeckých časopisov,
  7. napomáha Vedeniu Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave pri organizovaní vedeckých podujatí, čím využíva priestor na svoju vlastnú prezentáciu.
 2. Pre potreby realizácie poslania Platinového fondu spracováva rada fondu prehľad úloh na príslušný kalendárny rok, v ktorých určuje ťažiskové podporné aktivity, pričom všetky finančné náležitosti realizuje v spolupráci s Nadáciou Manažér.

 

Článok 2

Prijímanie uznesení rady fondu

 1. Zasadnutia rady fondu sa zvolávajú podľa potreby, najmenej však dvakrát za rok. Zasadnutie zvoláva a vedie predseda rady fondu.
 2. Zasadnutie rady fondu sa môže uskutočniť len za prítomnosti všetkých jej členov. Na zasadnutia rady fondu, pri prerokovaní vybraných bodov, možno pozvať zástupcov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave, príp. zástupcov hospodárskej praxe.
 3. Hlasovanie o návrhoch uskutočňujú výlučne členovia rady fondu. Predseda a členovia majú vždy po jednom hlase.
 4. V neodkladných a odôvodnených prípadoch môže predseda požiadať členov rady fondu o prijatie uznesenia mimo zasadnutia spôsobom per-rollam. Členovia rady fondu sa k materiálu zaslanému per-rollam vyjadria v elektronickej podobe, v lehote do 3 pracovných dní odo dňa odoslania predsedom rady fondu. Nepredloženie vyjadrenia niektorým členom rady fondu sa považuje za súhlas s predloženým materiálom a za hlasovanie „ZA“ prijatie navrhovaného uznesenia. Výsledkom rozhodovania per-rollam je uznesenie.
 5. Zo zasadnutia rady fondu sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa zverejňuje na webovom sídle Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. Zápisnica musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti zo zasadnutia, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých úloh a prijatých uznesení, minimálne však nasledovné skutočnosti:
  1. miesto a čas zasadnutia,
  2. zoznam účastníkov zasadnutia,
  3. prerokovávané body programu,
  4. ku každému bodu prijaté uznesenie s prijatými opatreniami (opatrenie obsahuje konkrétnu úlohu, kto ju vykoná a termín splnenia),
  5. výsledky hlasovania o predmetnom uznesení v členení: počet hlasov „ZA“, „PROTI“, „ZDRŽAL SA“,
  6. podpisy všetkých členov rady fondu. Neoddeliteľnou prílohou zápisnice je prijaté uznesenie a prezenčná listina.

 

Článok 3

Organizovanie súťaží a podpora fakultných aktivít

 1. Pri realizácii poslania Platinového fondu vypisuje rada fondu súťaže pre študentov tak, aby ich priebeh bol v súlade so Študijným poriadkom EU v Bratislave a umožňoval získavať kredity za študijnú časť. Súťažné podmienky pravidelne sa opakujúcich súťaží sú prílohou rokovacieho poriadku rady fondu.
 2. Podporné aktivity Platinového fondu sa zameriavajú na pozitívnu prezentáciu výsledkov vedecko-výskumnej aktivity učiteľov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave a komunikáciu s hospodárskou praxou, v záujme získania nových námetov.
 3. Pri prezentácii súťaží a podporných aktivít využíva Platinový fond komunikačné kanály Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave, t. j. jej webové sídlo a zastúpenia na sociálnych sieťach. Zároveň sa nevylučuje spolupráca so zástupcami hospodárskej praxe, ktorí sa v tomto prípade stávajú partnermi súťaže.

 

Článok 4

Záverečné ustanovenia

 1. Štatút, rokovací poriadok rady fondu, zápisnice, uznesenia ako aj ďalšie dokumenty fondu sú archivované na Dekanáte Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave.
 2. Zmeny a úpravy rokovacieho poriadku rady fondu je oprávnená vykonávať len rada fondu.
 3. Rokovací poriadok rady fondu bol prerokovaný na zasadnutí Vedeckej rady FPM EU v Bratislave dňa 16. 4. 2015. Účinnosť nadobúda dňom jeho podpísania dekanom FPM EU v Bratislave.

 

V Bratislave 16. 4. 2015 

prof. Ing. Peter Markovič, PhD.

dekan fakulty