Štatút Platinového fondu

Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave


Preambula

Spracovanie záverečnej práce na 2. a 3. stupni štúdia patrí medzi vedecko-výskumné aktivity budúcich absolventov Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Kvalifikačná práca, v zmysle vnútorných predpisov EU v Bratislave, si kladie za cieľ preukázať úroveň naplnenie vzdelávacích cieľov, úroveň nadobudnutia všeobecných zručností a manažérskych znalostí. Prepojenie teórie a praxe, a to poukazovaním na aktuálne problémy v oboch pilieroch ekonomickej vedy zaväzuje k cielenej podpore vedeckých aktivít a prezentáciu dosahovaných výsledkov. Týmto sa Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, jej školitelia, študenti a absolventi hlásia k odkazom úspešných výskumníkov a odborníkov hospodárskej praxe.

 

Článok 1

Poslanie a cieľ

 1. Základným poslaním Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „Platinový fond“) je podpora vedecko-výskumnej aktivity študentov 2. a 3. stupňa štúdia a prezentácia významných výsledkov, dosahovaných pri spracovaní kvalifikačných prác.
 2. Cieľom Platinového fondu je najmä:
  1. identifikovať a následne podporovať prípravu riešení, rezonujúcich z aktuálnych potrieb hospodárskej praxe,
  2. identifikovať a následne podporovať prípravu riešení, rezonujúcich z aktuálnych potrieb vedy a výskumu,
  3. napomáhať pri prezentácii inovatívnych riešení vo vedeckých časopisoch,
  4. podporovať prípravu vedeckých projektov financovaných domácimi alebo zahraničnými agentúrami,
  5. prezentovať úspešných študentov a absolventov, ktorí svojimi aktivitami prispievajú k šíreniu dobrého mena Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave.

 

Článok 2

Platinový fond a jeho správa

 1. Platinový fond má svoju organizačnú a technická podobu.
 2. Organizačná podoba Platinového fondu je reprezentovaná Radou Platinového fondu, ktorú menuje dekan fakulty. Predsedom Rady Platinového fondu je prodekan pre vedu a doktorandské štúdium, členmi sú prodekan pre vzdelávaciu činnosť, prodekan pre zahraničné vzťahy, prodekan pre rozvoj a sociálne otázky a prodekan pre informatizáciu a styk s verejnosťou.
 3. Technická podoba Platinového fondu je reprezentovaná databázou ocenených záverečných prác. Zaraďovanie záverečných prác do databázy prebieha v súlade so súťažnými podmienkami, ktoré sú prílohou Rokovacieho poriadku.

 

Článok 3

Činnosť Platinového fondu

 1. Činnosť Platinového fondu upravuje Rokovací poriadok, ktorý vydáva dekan fakulty.
 2. Rada najmenej raz ročne spracováva správu o činnosti Platinového fondu, ktorá sa po schválení dekanom fakulty stáva neoddeliteľnou súčasťou Správy o činnosti FPM EU v Bratislave.
 3. Administratívne zabezpečenie činnosti Platinového fondu realizuje Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium fakulty.

 

Článok 4

Záverečné ustanovenie

 1. Ustanovujúce zasadnutie Rady Platinového fondu zvoláva a vedie dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.
 2. Štatút Platinového fondu bol prerokovaný a schválený vo Vedeckej rade Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 16. 4. 2015.

 

prof. Ing. Peter Markovič, PhD.

dekan fakulty