Načítavam stránku...

Štatút Platinového fondu

Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave


Preambula

Spracovanie záverečnej práce na 2. a 3. stupni štúdia patrí medzi vedecko-výskumné aktivity budúcich absolventov Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Kvalifikačná práca, v zmysle vnútorných predpisov EU v Bratislave, si kladie za cieľ preukázať úroveň naplnenie vzdelávacích cieľov, úroveň nadobudnutia všeobecných zručností a manažérskych znalostí. Prepojenie teórie a praxe, a to poukazovaním na aktuálne problémy v oboch pilieroch ekonomickej vedy zaväzuje k cielenej podpore vedeckých aktivít a prezentáciu dosahovaných výsledkov. Týmto sa Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, jej školitelia, študenti a absolventi hlásia k odkazom úspešných výskumníkov a odborníkov hospodárskej praxe.

 

Článok 1

Poslanie a cieľ

 1. Základným poslaním Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „Platinový fond“) je podpora vedecko-výskumnej aktivity študentov 2. a 3. stupňa štúdia a prezentácia významných výsledkov, dosahovaných pri spracovaní kvalifikačných prác.
 2. Cieľom Platinového fondu je najmä:
  1. identifikovať a následne podporovať prípravu riešení, rezonujúcich z aktuálnych potrieb hospodárskej praxe,
  2. identifikovať a následne podporovať prípravu riešení, rezonujúcich z aktuálnych potrieb vedy a výskumu,
  3. napomáhať pri prezentácii inovatívnych riešení vo vedeckých časopisoch,
  4. podporovať prípravu vedeckých projektov financovaných domácimi alebo zahraničnými agentúrami,
  5. prezentovať úspešných študentov a absolventov, ktorí svojimi aktivitami prispievajú k šíreniu dobrého mena Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave.

 

Článok 2

Platinový fond a jeho správa

 1. Platinový fond má svoju organizačnú a technická podobu.
 2. Organizačná podoba Platinového fondu je reprezentovaná Radou Platinového fondu, ktorú menuje dekan fakulty. Predsedom Rady Platinového fondu je prodekan pre vedu a doktorandské štúdium, členmi sú prodekan pre vzdelávaciu činnosť, prodekan pre zahraničné vzťahy, prodekan pre rozvoj a sociálne otázky a prodekan pre informatizáciu a styk s verejnosťou.
 3. Technická podoba Platinového fondu je reprezentovaná databázou ocenených záverečných prác. Zaraďovanie záverečných prác do databázy prebieha v súlade so súťažnými podmienkami, ktoré sú prílohou Rokovacieho poriadku.

 

Článok 3

Činnosť Platinového fondu

 1. Činnosť Platinového fondu upravuje Rokovací poriadok, ktorý vydáva dekan fakulty.
 2. Rada najmenej raz ročne spracováva správu o činnosti Platinového fondu, ktorá sa po schválení dekanom fakulty stáva neoddeliteľnou súčasťou Správy o činnosti FPM EU v Bratislave.
 3. Administratívne zabezpečenie činnosti Platinového fondu realizuje Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium fakulty.

 

Článok 4

Záverečné ustanovenie

 1. Ustanovujúce zasadnutie Rady Platinového fondu zvoláva a vedie dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.
 2. Štatút Platinového fondu bol prerokovaný a schválený vo Vedeckej rade Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 16. 4. 2015.

 

prof. Ing. Peter Markovič, PhD.

dekan fakulty

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?