Súťaž študentskej vedeckej činnosti 

Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

v akademickom roku 2022/2023

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

v y h l a s u j e

Súťaž   študentskej   vedeckej   činnosti v súťažných odboroch:

1. Podnikovohospodárska náuka
2. Podnikový manažment
3. Podnikové financie
4. Manažment výroby a logistika
5. Informačný manažment

v akademickom roku 2022/2023.

Dátum konania Súťaže študentskej vedeckej činnosti  15. máj 2023 (pondelok)

Príloha:

Vyhláška dekana FPM EUBA č. 1/2022 o Súťaži študentskej vedeckej činnosti, akad. rok 2022/2023

Editovateľné prílohy: 

Hodnotiaca šablóna pre recenzenta súťažnej práce ŠVČ

Hodnotiaca šablóna pre konzultanta súťažnej práce ŠVČ

Prihláška do súťaže ŠVČ

Titulný list súťažnej práce ŠVČ

 

Termíny a priebeh Súťaže študentskej vedeckej činnosti v akademickom roku 2022/2023

Termín

Činnosť

Október až marec

Študent individuálne alebo ako kolektív, nie  väčší ako trojčlenný,  pod vedením konzultanta vypracuje súťažnú  prácu  na  niektorú z tém vypísaných jednotlivými katedrami fakulty. 

Február, Marec

Návrh členov súťažnej komisie na Kolégiu dekana FPM.

do 31. marca 2023

Študent odovzdá v 2 exemplároch dokončenú súťažnú prácu na  katedru, z ktorej je konzultant. 

do 31. marca 2023

Konzultant svojim podpisom na prihláške do súťaže vyjadruje súhlas s účasťou študenta na súťaži ŠVČ.

do 31. marca 2023

Študent odovzdá na Referát pre vedu a doktorandské štúdium Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave  vyplnenú a podpísanú prihlášku do súťaže ŠVČ. Súčasne posiela e-mailom prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium vyplnenú prihlášku v elektronickej verzii, bez podpisu,  a elektronickú verziu súťažnej práce. Tlačená a elektronická verzia súťažnej práce musia byť formálne a obsahovo totožné. 

od 31. 3. 2023

do 12. apríla 2023

Vedúci  katedry určí recenzenta súťažnej práce a vyžiada si od neho posudok. Vedúci katedry pošle e-mailom zoznam recenzentov prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium.

do 12. apríla 2023

Recenzent súťažnej práce vypracuje posudok. Odovzdá ho vedúcemu katedry. Súčasne posiela e-mailom prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium vyplnený posudok v elektronickej verzii, bez podpisu najneskôr do 17. 4. 2023.

do 12. apríla 2023

Vedúci  katedry   odovzdá oba  exempláre  súťažnej  práce  spolu s hodnotením recenzenta a hodnotením  konzultanta  práce ŠVČ predsedovi súťažnej komisie prostredníctvom Referátu pre vedu a doktorandské štúdium FPM EU v Bratislave.

od 12. apríla 2023

Menovanie súťažnej komisie dekanom FPM EU v Bratislave.

do 18. apríla 2023 

Súťažiaci posiela prezentáciu vo formáte PowerPoint do 18. 4. 2023 na emailovú adresu . Formát (šablóna) prezentácie nie je predpísaná, treba dodržať obsah podľa súťažnej práce.

15. máj 2023

Konanie súťaže študentskej vedeckej činnosti.

Máj 2023

Predseda súťažnej komisie odovzdá Zápisnicu o priebehu a výsledkoch súťaže ŠVČ a víťazné práce posielajú študenti upravené podľa predpísanej šablóny na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave.