Súťaž študentskej vedeckej činnosti 

Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

v akademickom roku 2023/2024

Dekanka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

v y h l a s u j e

Súťaž   študentskej   vedeckej   činnosti v súťažných odboroch:

1. Podnikovohospodárska náuka
2. Podnikový manažment
3. Podnikové financie
4. Informačný manažment

v akademickom roku 2023/2024.

Dátum konania Súťaže študentskej vedeckej činnosti  10. mája 2024 (piatok).

Príloha:

Vyhláška dekanky FPM EUBA č. 1/2024 o Súťaži študentskej vedeckej činnosti, akad. rok 2023/2024

 

Prílohy: 

Hodnotiaca šablóna pre recenzenta súťažnej práce ŠVČ

Hodnotiaca šablóna pre konzultanta súťažnej práce ŠVČ

Prihláška do súťaže ŠVČ

Titulný list súťažnej práce ŠVČ

 

Termíny a priebeh Súťaže študentskej vedeckej činnosti v akademickom roku 2023/2024

Termín            

Činnosť

Január –  Apríl

Spracovanie súťažnej práce.

15. apríl 2024

 • Vyplnenie a odovzdanie prihlášky do súťaže – Ing. Lulkovičová (D5.31).
 • Odovzdanie súťažnej práce vedúcemu(-cej) katedry na mailovú adresu a v kópii na :
  • Katedra podnikovohospodárska –
  • Katedra manažmentu –
  • Katedra podnikových financií –
  • Katedra informačného manažmentu –

28. apríl 2024

 • Odovzdanie posudku konzultantom (podpísaný) – Ing. Lulkovičová (D5.31).
 • Odovzdanie posudku recenzentom (podpísaný) – Ing. Lulkovičová (D5.31).
 • Odovzdanie PowerPoint prezentácie na mailovú adresu: .

10. máj 2024

Verejná prezentácia súťažných prác, zasadnutie komisie a vyhlásenie výsledkov

Máj 2024

Ocenenie víťazov a odovzdanie diplomov