D e k a n

Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

v y h l a s u j e

Súťaž študentskej vedeckej činnosti

v súťažných odboroch:

1. Podnikovohospodárska náuka
2. Podnikový manažment
3. Podnikové financie
4. Logistika
5. Informačný manažment

v akademickom roku 2020/2021.

Vyhláška dekana FPM EUBA č. 1/2020 o Súťaži študentskej vedeckej činnosti, akad. rok 2020/2021

Editovateľné prílohy: Hodnotiace šablóny pre recenzenta a vedúceho súťažnej práce ŠVČ, Prihláška do súťaže ŠVČ, Titulný list súťažnej práce ŠVČ

Termíny a priebeh Súťaže študentskej vedeckej činnosti v akademickom roku 2020/2021

Termín

Činnosť

Október až marec

Študent individuálne alebo ako kolektív, nie  väčší ako trojčlenný,  pod vedením konzultanta
vypracuje súťažnú  prácu  na  niektorú z tém vypísaných jednotlivými katedrami fakulty. 

Február, Marec

Návrh členov súťažnej komisie na Kolégiu dekana FPM.

do  31. marca 2021

Konzultant vypracuje hodnotenie súťažnej práce.

do  31. marca 2021

Študent odovzdá v 2 exemplároch dokončenú súťažnú prácu a hodnotenie súťažnej práce na  katedru, z ktorej je konzultant. 

do  31. marca 2021

Študent odovzdá na Referát pre vedu a doktorandské štúdium FPM  vyplnenú a podpísanú prihlášku do súťaže ŠVČ.
Súčasne pošle e-mailom elektronickú verziu súťažnej práce prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium.
Tlačená a elektronická verzia súťažnej práce musia byť formálne a obsahovo totožné. 

od 31. 3. 2021

do 12. apríla 2021

Vedúci  katedry určí recenzenta súťažnej práce a vyžiada si od neho posudok.

do 12. apríla 2021

Recenzent súťažnej práce vypracuje posudok. Odovzdá ho vedúcemu katedry.

do 12. apríla 2021

Vedúci  katedry   odovzdá oba  exempláre  súťažnej  práce  spolu s  hodnotením recenzenta
a hodnotením  konzultanta  práce ŠVČ predsedovi súťažnej komisie prostredníctvom
Referátu pre vedu a doktorandské štúdium FPM EU v Bratislave.

od 12. apríla 2021

Menovanie súťažnej komisie dekanom FPM EU v Bratislave.

23. apríl 2021

Konanie súťaže študentskej vedeckej činnosti.

Máj 2021

Predseda súťažnej komisie odovzdá Zápisnicu o priebehu a výsledkoch súťaže ŠVČ 
a víťazné práce na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave.