D e k a n
Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

v y h l a s u j e

Súťaž študentskej vedeckej činnosti
v súťažných odboroch:

  1. Podnikovohospodárska náuka
    2. Podnikový manažment
    3. Podnikové financie
    4. Logistika
    5. Informačný manažment


v akademickom roku 2018/2019.

Vyhláška dekana FPM EUBA č. 2/2018 o Súťaži študentskej vedeckej činnosti, akad. rok 2018/2019

Hodnotiace šablóny pre recenzenta a vedúceho práce

Dôležité termíny:

do 8. apríla 2019

Študent za metodického usmernenia a odborných rád konzultanta rieši zvolenú tému tak, aby  napísanú prácu ukončil a odovzdal v 2  exemplárochna katedru, z ktorej je konzultant.

do 15. apríla 2019

Vedúci katedry odovzdá predsedovi súťažnej komisie prostredníctvom Referátu pre vedu a doktorandské štúdium Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oba  exempláre súťažnej práce spolu s posudkom recenzenta a stanoviskom  konzultanta.

26. apríla 2019

Termín konania súťaže. Súťaž je verejná, uskutoční sa pred súťažnou komisiou menovanou dekanom fakulty. Termín sa zverejní aspoň 10 dní pred jej konaním.

Tlačivá pre vedúceho práce a oponenta sú k dispozícii na vyžiadanie - Referát pre VaDŠ, Ing. Lulkovičová, doc. Tóth.