Súťaž študentskej vedeckej činnosti 

Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

v akademickom roku 2021/2022

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

v y h l a s u j e

Súťaž   študentskej   vedeckej   činnosti v súťažných odboroch:

1. Podnikovohospodárska náuka
2. Podnikový manažment
3. Podnikové financie
4. Manažment výroby a logistika
5. Informačný manažment

v akademickom roku 2021/2022.

Dátum konania Súťaže študentskej vedeckej činnosti  22. apríl 2022 (piatok)

Vyhláška dekana FPM EUBA č. 1/2021 o Súťaži študentskej vedeckej činnosti, akad. rok 2021/2022

Editovateľné prílohy: Hodnotiace šablóny pre recenzenta a vedúceho súťažnej práce ŠVČ, Prihláška do súťaže ŠVČ, Titulný list súťažnej práce ŠVČ

 

Termíny a priebeh Súťaže študentskej vedeckej činnosti v akademickom roku 2021/2022

Termín

Činnosť

Október až marec

Študent individuálne alebo ako kolektív, nie  väčší ako trojčlenný,  pod vedením konzultanta vypracuje súťažnú  prácu  na  niektorú z tém vypísaných jednotlivými katedrami fakulty. 

Február, Marec

Návrh členov súťažnej komisie na Kolégiu dekana FPM.

do  31. marca 2022

Študent odovzdá v 2 exemplároch dokončenú súťažnú prácu na  katedru, z ktorej je konzultant. 

do  31. marca 2022

Konzultant svojim podpisom na prihláške do súťaže vyjadruje súhlas s účasťou študenta na súťaži ŠVČ.

do  31. marca 2022

Študent odovzdá na Referát pre vedu a doktorandské štúdium Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave  vyplnenú a podpísanú prihlášku do súťaže ŠVČ. 
Súčasne posiela e-mailom prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium vyplnenú prihlášku v elektronickej verzii, bez podpisu,  a elektronickú verziu súťažnej práce.
Tlačená a elektronická verzia súťažnej práce musia byť formálne a obsahovo totožné. 

od 31. 3. 2022

do 11. apríla 2022

Vedúci  katedry určí recenzenta súťažnej práce a vyžiada si od neho posudok. Vedúci katedry pošle e-mailom zoznam recenzentov prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium.

do 11. apríla 2022

Recenzent súťažnej práce vypracuje posudok. Odovzdá ho vedúcemu katedry. Súčasne posiela e-mailom prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium vyplnený posudok v elektronickej verzii, bez podpisu.

do 11. apríla 2022

Vedúci  katedry   odovzdá oba  exempláre  súťažnej  práce  spolu s  hodnotením recenzenta a hodnotením  konzultanta  práce ŠVČ predsedovi súťažnej komisie prostredníctvom Referátu pre vedu a doktorandské štúdium FPM EU v Bratislave.

od 12. apríla 2022

Menovanie súťažnej komisie dekanom FPM EU v Bratislave.

do 19. apríla 2022 

Súťažiaci posiela prezentáciu vo formáte PowerPoint do 19. 4. 2022 na emailovú adresu . Formát (šablóna) prezentácie nie je predpísaná, treba dodržať obsah podľa súťažnej práce.

22. apríl 2022

Konanie Súťaže študentskej vedeckej činnosti.

Máj 2021

Predseda súťažnej komisie odovzdá Zápisnicu o priebehu a výsledkoch súťaže ŠVČ a víťazné práce posielajú študenti upravené podľa predpísanej šablóny na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave.

 

Upozornenie:
Súťaž ŠVČ sa uskutoční  prezenčnou formou. V prípade krízovej situácie (v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19) súťaž bude prebiehať on-line formou!