Projekty VEGA rok 2020

Rok začiatku riešenia projektu

Rok 
skončenia riešenia projektu

Evidenčné číslo projektu

Názov projektu

Vedúci projektu/zástupca vedúceho projektu za rezort školstva pri spoločných projektoch so SAV*

2020

2022

1/0388/20

Manažment IT v podnikoch v SR: medzinárodné štandardy a normy verzus individuálne podnikové procesy

Romanová Anita, doc. Ing., PhD.

2020

2022

1/0240/20

Finančné aspekty udržateľného podnikania – riešenie podnikového nástupníctva v malých a stredných podnikoch

Markovič Peter, prof. Ing., PhD.

2020

2022

1/0375/20

Nová dimenzia rozvoja manažmentu výroby a logistiky pod vplyvom Industry 4.0 v podnikoch na Slovensku

Richnák Patrik, Ing., PhD.

2020

2022

1/0646/20

Difúzia a dôsledky zelených inovácií na trhoch nedokonalej konkurencie

Grisáková Nora, doc. Ing., PhD.

2020

2022

1/0708/20

Sociálno-ekonomické determinanty trvalo udržateľnej spotreby a výroby z hľadiska vplyvu na výkonnosť a konkurencieschopnosť podnikov

Rybárová Daniela, doc. Ing., PhD.

2020

2022

1/0017/20

Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku

Jankelová Nadežda, doc. Ing., PhD.

2019

2021

1/0340/19

Podnikateľský rozmer subjektov kreatívneho priemyslu v kontexte inovácií a  inteligentného rastu

Majdúchová Helena, prof. Ing., CSc.

2019

2021

1/0412/19

Systémy riadenia ľudských zdrojov v ére štvrtej priemyselnej revolúcie.

Blštáková Jana, Ing., PhD.

2019

2021

1/0462/19

Implementácia kľúčových determinantov do modelov výkonnosti ako nástrojov finančného rozhodovania podniku v súčasných podmienkach

Hyránek Eduard, doc. Ing., PhD.

2019

2021

1/0631/19

Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom

Slávik Štefan, prof. Ing., CSc.

2019

2021

1/0007/19

Alokácia aktív v prostredí nízkych úrokových mier vo finančných a nefinančných podnikoch v SR.

Bikár Miloš, Ing., PhD.

2019

2020

1/0447/19

Ekonomické dôsledky nedodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre podniky v SR

Matkovčíková Natália, Mgr., PhD.

2018

2020

1/0569/18

Stabilizácia ľudského kapitálu v podnikoch SR ako imanentný determinant ich úspešnosti, konkurencieschopnosti a udržateľného rozvoja

Dubcová Gabriela, doc. Ing. Mgr., PhD.

2018

2020

1/0368/18

Cenové stratégie v prostredí pôsobenia efektívnych regulačných mechanizmov na nadnárodných trhoch sieťových odvetví slovenskej ekonomiky.

Fendeková Eleonora, prof. Ing., PhD.

2018

2020

1/0309/18

Sociálne siete v riadení ľudských zdrojov

Szarková Miroslava, prof. PhDr., CSc.

Projekty KEGA rok 2020

2019

2021

002EU-4/2019

Integrácia a systematizácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, s primárnou orientáciou na potravinovú bezpečnosť, za účelom modelovania adekvátneho spotrebiteľského správania

Gabriela Dubcová, doc. Ing. Mgr., PhD.

2018

2020

025EU-4/2018

Systematický znalostný transfer v oblasti ekonomického znalectva a forenzných expertíz

Milan Kubica, Ing., PhD.