Projekty VEGA rok 2022

Rok

OD

Rok

DO 

Evidenčné číslo projektu

Názov projektu VEGA

Vedúci projektu

2021

2024

1/0767/21

Modelovanie rozhodovania investorov posudzujúcich podnikateľské zámery

Hanák Róbert, doc. Ing. Mgr., PhD.

2020

2022

1/0388/20

Manažment IT v podnikoch v SR: medzinárodné štandardy a normy verzus individuálne podnikové procesy

Romanová Anita, doc. Ing., PhD.

2022

2024

1/0006/22

Akcelerácia rastu inovatívnych podnikov – škálovanie scale-upov a podnikov založených na nových technológiách (NTBFs)

Slávik Štefan, prof. Ing., CSc.

2022

2024

1/0623/22

Virtualizácia v riadení ľudí - životný cyklus zamestnanca v podniku v digitálnej transformácií

Blštáková Jana, doc. Ing., PhD.

2021

2023

1/0328/21

Post-pandemický manažment podniku: identifikácia dočasných a trvalo udržateľných zmien v sekvenčných a paralelných funkciách manažmentu v kontexte s pandémiou ochorenia COVID-19

Mišún Juraj, doc. Ing., PhD.

2020

2022

1/0017/20

Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku

Jankelová Nadežda, prof. Ing., PhD.

2020

2022

1/0375/20

Nová dimenzia rozvoja manažmentu výroby a logistiky pod vplyvom Industry 4.0 v podnikoch na Slovensku

Richnák Patrik, Ing., PhD.

2021

2023

1/0140/21

Výskum ekonomicky významných faktorov podnikovej reputácie v kontexte udržateľného priemyslu a nízkouhlíkovej ekonomiky

Pollák František, doc. PhDr., PhD.

2020

2022

1/0240/20

Finančné aspekty udržateľného podnikania – riešenie podnikového nástupníctva v malých a stredných podnikoch

Markovič Peter, prof. Ing., PhD.

2022

2024

1/0582/22

Dimenzie medzisektorového podnikania subjektov kultúrneho a kreatívneho priemyslu v kontexte trvalo udržateľného rozvoja

Kintler Jakub, Ing., PhD.

2021

2023

1/0836/21

Vytvorenie zodpovedajúceho modelu správania pre etiku a integritu inštitúcií v oblasti vedeckovýskumných aktivít na báze medzinárodnej komparácie a nastavenie systému determinujúcich atribútov pre jeho efektívnu implementáciu a fungovanie

Dubcová Gabriela, doc. Ing. Mgr., PhD.

2020

2022

1/0646/20

Difúzia a dôsledky zelených inovácií na trhoch nedokonalej konkurencie

Grisáková Nora, doc. Ing., PhD.

2020

2022

1/0708/20

Sociálno-ekonomické determinanty trvalo udržateľnej spotreby a výroby z hľadiska vplyvu na výkonnosť a konkurencieschopnosť podnikov

Rybárová Daniela, doc. Ing., PhD.

Projekty KEGA rok 2022

Rok

OD

Rok

DO 

Registračné číslo projektu

Názov projektu KEGA

Vedúci projektu

2022

2024

019EU-4/2022

Posilnenie pozície inštitucionalizovaného udržateľného rozvoja a inklúzie prostredníctvom podpory výskumu a vzdelávania Agendy 2030 a inkluzívneho diverzitného správania

doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.

2021

2023

001EU-4/2021

Projekt študijného programu v študijnom odbore ekonómia a manažment, reflektujúci podmienky digitálnej doby, apel udržateľnosti hospodárskej činnosti a globálneho občianstva

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD.

2021

2022

016EU-4/2021

Inovácia študijného programu prostredníctvom vypracovania novej modernej vysokoškolskej učebnice s názvom: Metodológia a metódy  vedeckého výskumu v manažmente, s podpornými didaktickými prostriedkami

doc. Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD.

Iné projekty 2022

Rok začiatku riešenia projektu

Rok 
skončenia riešenia projektu

Registračné číslo projektu

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

(koordinátor projektu)

2019

2022

Interreg CENTRAL EUROPE/CE1569 ProsperAMnet

Progressing Service Performance and Export Results of Advanced Manufacturers Networks 

Zvyšovanie výkonnosti služieb a výsledky vývozu pokročilých sietí výrobcov

Dorčák Peter, doc. PhDr., PhD., MSc.

2020

2024

COST CA19104

Advancing Social Inclusion through Technology and EmPowerment

Dubcová Gabriela, doc. Ing. Mgr., PhD.

2020

2024

COST CA19122

European Network For Gender Balance in Informatics” (EUGAIN) 

Hanák Róbert, doc. Ing. Mgr., PhD.

 2022

2026

Visegrad Fund

V4 2030 Emerging sustainable innovation pathways towards a post-Covid-19 recovery

Prof. Ing. Peter Markovič, PhD. DBA

Assoc. Prof. Ing. Klaudia Gubová, PhD.