Projekty VEGA rok 2018

Rok začiatku riešenia projektu Tematická oblasť/číslo komisie VEGA  Registračné číslo projektu Názov projektu Vedúci projektu Katedra
2018 2020 1/0368/18 CENOVÉ STRATÉGIE V PROSTREDÍ PÔSOBENIA EFEKTÍVNYCH REGULAČNÝCH MECHANIZMOV NA NADNÁRODNÝCH TRHOCH SIEŤOVÝCH ODVETVÍ SLOVENSKEJ EKONOMIKY Fendeková Eleonora, prof. Ing., PhD. KPH
2018 2020 1/0309/18 Sociálne siete v riadení ľudských zdrojov Szarková Miroslava, prof. PhDr., CSc. KM
2018 2020 1/0569/18 STABILIZÁCIA ĽUDSKÉHO KAPITÁLU V PODNIKOCH SR AKO IMANENTNÝ DETERMINANT ICH ÚSPEŠNOSTI, KONKURENCIESCHOPNOSTI A UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA Dubcová Gabriela, doc. Ing. Mgr., PhD. KPH
2017 2019 1/0066/17 Manažment finančnej výkonnosti podniku v postkrízovom prostredí vybraných krajín EÚ Markovič Peter, prof. Ing., PhD. KPF
2017 2019 1/0135/17 Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev Mišún Juraj, doc. Ing., PhD. KM
2017 2019 1/0876/17 Výskum kognitívno-behaviorálnych determinantov difúzie produktových inovácii na trhoch EÚ Štetka Peter, Ing. Bc., PhD. KPH
2017 2019 1/0109/17 Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky Jankelová Nadežda, doc. Ing., PhD. KM
2017 2019 1/0436/17 Koncepčné rámce IT Governance a ich vplyv na konkurencieschopnosť podnikov v SR Romanová Anita, doc. Ing., PhD. KIM
2016 2018 1/0857/16 Zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom zavádzania inovácií v globálnom hospodárskom prostredí Majdúchová Helena, prof. Ing., CSc. KPH
2016 2018 1/0404/16 Finančné výzvy po poslednej globálnej finančnej kríze a možnosti rozvoja slovenského kapitálového trhu Badura Peter, Ing., PhD. KPF
2016 2018 1/0007/16 Dopad vývoja globálnej ekonomiky a trendov smerovania hospodárstva eurozóny na finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR Bikár Miloš, Ing., PhD. KPF
2016 2018 1/0184/16 Eliminácia medzinárodného dvojitého zdanenia podnikateľských subjektov a jej vplyv na rozvoj podnikania a investovania v SR Lénártová Gizela, doc. Ing., PhD. KPF
2016 2018 1/0609/16 Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu ku špecifikám podnikateľských modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru Blštáková Jana, Ing., PhD. KM

 

Projekty KEGA rok 2018

Rok začiatku riešenia projektu Tematická oblasť/číslo komisie KEGA  Registračné číslo projektu Názov projektu Vedúci projektu Katedra
2018 3 025EU-4/2018 Systematický znalostný transfer v oblasti ekonomického znalectva a forenzných expertíz Ing. Milan Kubica, PhD. KPH
2017 2 025EU-4/2017 Nasadenie multimediálnych výukových materiálov do procesu výučby manažérskych predmetov doc. PhDr. Peter Dorčák, PhD. KPF
2016 3 014EU-4/2016 Príprava obsahu a štruktúry predmetov zameraných na rozvoj základných podnikateľských vedomostí a zručností absolventov neekonomických zdravotníckych študijných odborov doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD. KM