Projekty VEGA rok 2021

Rok začiatku riešenia projektu

Rok 
skončenia riešenia projektu

Evidenčné číslo projektu

Názov projektu

Vedúci projektu

2021

2023

1/0328/21

Post-pandemický manažment podniku: identifikácia dočasných a trvalo udržateľných zmien v sekvenčných a paralelných funkciách manažmentu v kontexte s pandémiou ochorenia COVID-19

Mišún Juraj, doc. Ing., PhD.

2021

2024

1/0767/21

Modelovanie rozhodovania investorov posudzujúcich podnikateľské zámery

Hanák Róbert, doc. Ing.  Mgr., PhD.

2021

2023

1/0140/21

Výskum ekonomicky významných faktorov podnikovej reputácie v kontexte udržateľného priemyslu a nízkouhlíkovej ekonomiky

Pollák František, doc. PhDr., PhD.

2021

2023

1/0836/21

Vytvorenie zodpovedajúceho modelu správania pre  etiku a integritu inštitúcií v oblasti vedeckovýskumných aktivít na báze medzinárodnej komparácie a nastavenie systému determinujúcich atribútov pre jeho efektívnu implementáciu a fungovanie

Dubcová Gabriela, doc. Ing. Mgr., PhD.

2020

2022

1/0388/20

Manažment IT v podnikoch v SR: medzinárodné štandardy a normy verzus individuálne podnikové procesy

Romanová Anita, doc. Ing., PhD.

2020

2022

1/0240/20

Finančné aspekty udržateľného podnikania – riešenie podnikového nástupníctva v malých a stredných podnikoch

Markovič Peter, prof. Ing., PhD.

2020

2022

1/0375/20

Nová dimenzia rozvoja manažmentu výroby a logistiky pod vplyvom Industry 4.0 v podnikoch na Slovensku

Richnák Patrik, Ing., PhD.

2020

2022

1/0646/20

Difúzia a dôsledky zelených inovácií na trhoch nedokonalej konkurencie

Grisáková Nora, doc., Ing., PhD.

2020

2022

1/0708/20

Sociálno-ekonomické determinanty trvalo udržateľnej spotreby a výroby z hľadiska vplyvu na výkonnosť a konkurencieschopnosť podnikov

Rybárová Daniela, doc. Ing., PhD.

2020

2022

1/0017/20

Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku

Jankelová Nadežda, prof. Ing, PhD.

2019

2021

1/0340/19

Podnikateľský rozmer subjektov kreatívneho priemyslu v kontexte inovácií a  inteligentného rastu

Majdúchová Helena, prof. Ing., CSc.

2019

2021

1/0412/19

Systémy riadenia ľudských zdrojov v ére štvrtej priemyselnej revolúcie.

Blštáková Jana, doc. Ing., PhD.

2019

2021

1/0462/19

Implementácia kľúčových determinantov do modelov výkonnosti ako nástrojov finančného rozhodovania podniku v súčasných podmienkach

Hyránek Eduard, doc., Ing., PhD.

2019

2021

1/0631/19

Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom

Slávik Štefan, prof. Ing., CSc.

2019

2021

1/0007/19

Alokácia aktív v prostredí nízkych úrokových mier vo finančných a nefinančných podnikoch v SR.

Bikár Miloš, doc. Ing., PhD.

Projekty KEGA rok 2021

Rok začiatku riešenia projektu

Rok 
skončenia riešenia projektu

Registračné číslo projektu

Názov projektu

Vedúci projektu

2021

2023

001EU-4/2021

Projekt študijného programu v študijnom odbore ekonómia a manažment, reflektujúci podmienky digitálnej doby, apel udržateľnosti hospodárskej činnosti a globálneho občianstva

Jankelová Nadežda, prof. Ing., PhD.

2021

2022

016EU-4/2021

Inovácia študijného programu prostredníctvom vypracovania novej modernej vysokoškolskej učebnice s názvom: Metodológia a metódy  vedeckého výskumu v manažmente, s podpornými didaktickými prostriedkami

Hanák Róbert, doc. Ing. Mgr., PhD.

2019

2021

002EU-4/2019

Integrácia a systematizácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, s primárnou orientáciou na potravinovú bezpečnosť, za účelom modelovania adekvátneho spotrebiteľského správania

Dubcová Gabriela, doc. Ing. Mgr., PhD.

Iné projekty 2021

Rok začiatku riešenia projektu

Rok 
skončenia riešenia projektu

Registračné číslo projektu

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

(koordinátor projektu)

2019

2022

Interreg CENTRAL EUROPE/CE1569 ProsperAMnet

Progressing Service Performance and Export Results of Advanced Manufacturers Networks 

Zvyšovanie výkonnosti služieb a výsledky vývozu pokročilých sietí výrobcov

Dorčák Peter, doc. PhDr., PhD., MSc.

2020

2024

COST

CA19104

Advancing Social Inclusion through Technology and EmPowerment

Dubcová Gabriela, doc. Ing. Mgr., PhD.

2020

2024

COST

CA19122

European Network For Gender Balance in Informatics” (EUGAIN) 

Hanák Róbert, doc. Ing. Mgr., PhD.