Načítavam stránku...

Aktuálny zoznam vedeckých projektov a grantov riešených v roku 2016.

 

VEGA

Reg. číslo projektu Názov projektu Vedúci projektu Katedra
1/0857/16 Zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom zavádzania inovácií v globálnom hospodárskom prostredí Majdúchová Helena, prof. Ing., CSc. KPH
1/0404/16 Finančné výzvy po poslednej globálnej finančnej kríze a možnosti rozvoja slovenského kapitálového trhu. Hrvoľová Božena, prof. Ing., CSc. KPF
1/0007/16 Dopad vývoja globálnej ekonomiky a trendov smerovania hospodárstva eurozóny na finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR Bikár Miloš, Ing., PhD. KPF
1/0184/16 Eliminácia medzinárodného dvojitého zdanenia podnikateľských subjektov a jej vplyv na rozvoj podnikania a investovania v SR Lénártová Gizela, doc. Ing., PhD. KPF
1/0609/16 Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu ku špecifikám podnikateľských modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru Blštáková Jana, Ing., PhD. KMŽ
1/0546/15 Hodnotenie výkonnosti moderných marketingových prístupov a ich dosah na výkonnosť podniku Grančičová Katarína, Ing., PhD. KPH
1/0784/15 Skúmanie vzťahu sociálnych inovácií a ekonomiky podniku za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu Gabriela Dubcová, Ing. Mgr., PhD. KPH
1/0264/15 Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov Kardoš Peter, doc. Ing., PhD. KPH
1/0305/15 Vplyv environmentálnych nástrojov na zvyšovanie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov Dupaľ Andrej, prof. Ing., CSc. KMVL
1/0844/15 Diagnostika podnikových procesov v kontexte šedej ekonomiky Rybárová Daniela, Ing., PhD. KPH
1/0709/15 Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania novozaložených i etablovaných aktívnych malých a stredných podnikov v SR Šúbertová Elena, doc. Ing., PhD. KPH
1/0128/15 Faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečenie primeranej potravinovej sebestačnosti Tóth Miroslav, doc. Ing., PhD. KPH
1/0019/15 Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie start-upov Slávik Štefan, prof. Ing., CSc. KMŽ
1/0662/15 Ekonomické-sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch. Polednakova Anna, prof. Dr. Ing. KPF
1/0067/15 Verifikácia a implementácia modelovania výkonnosti podniku v nástrojoch finančného rozhodovania Hyránek Eduard, Ing., PhD. KPF
1/0336/14 Nové trendy v modelovaní podnikových procesov a optimalizácia procesných máp v podnikoch Filanová Jana, Ing., PhD. KIM
1/0008/14 Kľúčové trendy vo finančnom rozhodovaní manažérov v podmienkach nestabilných finančných trhov Markovič Peter, prof. Ing., PhD. KPF
1/0316/14 Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku Szabo Ľuboslav, prof. Ing., CSc. KMŽ
1/0539/14 Požiadavky na pracovnú a manažérsku spôsobilosť (kompetentnosť) pracovníkov verejnej správy Porvazník Ján, prof. Ing., CSc. KMŽ
1/0229/14 Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania Majtán Miroslav, prof. Ing., CSc. KMŽ
1/0933/14 Možnosti aplikácie nástrojov Business Intelligence na rozvoj znalostí v rámci budovania projektovo-orientovanej organizácie Marsina Štefan, Ing., PhD. KMŽ

 

KEGA

Reg. číslo projektu Názov projektu Vedúci projektu Katedra
014EU-4/2016 Príprava obsahu a štruktúry predmetov zameraných na rozvoj základných podnikateľských vedomostí a zručností absolventov neekonomických zdravotníckych študijných odborov. doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD. KMŽ
029EU- 4/2015 Vytvorenie elektronického portálu a voľne dostupného systému výučby analyticko - štatistických metód v sociálnych vedách pomocou opensource softvéru PSPP. Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD. KIM
030EU- 4/2015 Diagnosticko-prognostický monitoring podnikateľských subjektov ako nástroj konkurenčnej výhody a rozvoja podnikateľského prostredia Slovenskej republiky. Ing. Martin Križan, PhD. KPH
041EU- 4/2015 Nové trendy v zefektívňovaní daňovej správy v rámci EÚ Ing. Katarína Vavrová, PhD. KPF
042EU- 4/2015 Ekonomická analýza podniku (Praktikum) Ing. Daniela Tučníková (Sovíková), PhD. KPF
042EU- 4/2014 Výchova študentov a absolventov v oblasti podnikateľských znalostí ako riešenie problému nezamestnanosti doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD. KPH
FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?