Vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave Ekonomika a manažment má Národnou agentúrou ISSN, Univerzitná knižnica v Bratislave, dňa 28. apríla 2017, registračné číslo 127/2017, pridelené ISSN 2454-1028 ako elektronický seriál. Vychádza 3-krát ročne v elektronickej podobe.

Takto nadväzuje na tradíciu vedeckého časopisu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave Ekonomika a manažment vydávaného do roku 2015 v tlačenej podobe, zaregistrovaného na Ministerstve kultúry SR dňa 26. júna 2003, registračné číslo 3026/2003, ISSN 1336-3301 pridelené Národnou agentúrou ISSN.

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave si v roku 2003 pripomenula päťdesiate výročie svojho vzniku. Za päťdesiat rokov fakultu ukončilo 13 500 absolventov inžinierskeho štúdia a 360 absolventov doktorandského štúdia. Na základe týchto strohých faktov možno konštatovať, a mať radosť z toho, že fakulta sa veľkou mierou zaslúžila o hospodársky, kultúrny a spoločenský rozvoj Slovenska. Na fakulte vyrástli vysokoškolskí  pedagógovia a zároveň aj vedeckí pracovníci z oblasti podnikovej ekonomiky, financií a manažmentu. Fakulta  riešila, a stále rieši, rad vedeckovýskumných projektov a spolupracuje s hospodárskou praxou.

Ekonomické a manažérske vedy  sa neustále rozvíjajú a prehlbujú. Pracovníci, ktorí v týchto oblastiach pracujú, potrebujú priestor na zverejňovanie svojich výskumov, na konfrontáciu názorov, polemiku a diskusiu. Tento priestor vám chceme ponúknuť prostredníctvom vedeckého časopisu EKONOMIKA A MANAŽMENT, ktorý je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry SR a jeho vydávanie financuje nadácia Manažér.

Nie sme vydavateľstvo, ktoré má skúsenosti s vydávaním vedeckých časopisov, ale máme veľkú snahu a určité ambície uplatniť sa na tomto segmente trhu. Na začiatku vás prosíme o pochopenie a odpustenie chýb začiatočníkov. Veríme, milí čitatelia, že vaša pomoc a spolupráca nám v tomto úsilí pomôže. Vždy budeme netrpezlivo očakávať vaše dobré rady a korektnú kritiku. Sme presvedčení, že sa nám to spoločne podarí. Je to úprimný počin robiť dobré veci, lebo dobré veci sa oplatia. Chceme skromne prispieť, aby sa veci menili a budeme sa držať tejto múdrosti:

 

"Bože, daj nám silu prijať veci, ktoré nemôžeme zmeniť;

daj nám odvahu zmeniť veci, ktoré môžeme zmeniť;

a daj nám múdrosť rozlišovať tieto veci medzi sebou."

 

Od roku 2016 časopis vychádza len v elektronickej podobe.

Našim čitateľom, prispievateľom a organizátorom tejto vydavateľskej aktivity želáme veľa zdravia, úspechov a chuti do práce.