Príspevky prijíma redakcia vedeckého časopisu Ekonomika a manažment a uverejňuje ich v slovenskom, českom alebo v anglickom jazyku, výnimočne po dohode s redakciou aj v inom jazyku. Základnou požiadavkou je ich originalita. Redakčná rada odporúča autorom, aby rozsah vedeckých statí nepresiahol 15 normalizovaných strán, príspevky do diskusie, prehľady a konzultácie 10 strán, recenzie a informácie 3 strany. Zaslaním príspevku do redakcie nevzniká autorovi právny nárok na jeho uverejnenie. Podmienkou publikovania príspevku je kladné stanovisko redakčnej rady a nezávislého recenzenta, ktorého určí redakčná rada a úhrada poplatku vo výške 50,- € na účet vydavateľa (Nadácia Manažér). Príspevky je potrebné zaslať mailom na adresu výkonného redaktora , .

Súčasťou príspevku musia byť kľúčové slová a abstrakt v slovenskom a v anglickom jazyku (max. 20 riadkov spolu), vr. názvu príspevku. Akceptované budú len príspevky napísané v štruktúre vedeckého článku (úvod, cieľ, metódy, výsledky, resp. diskusia a záver). Citácie a bibliografické odkazy musia byť v súlade s normou STN ISO 690 a medzinárodnými štandardmi. Príspevok je potrebné označiť podľa JEL klasifikácie (www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html).

Text musí byť napísaný v editori MS WORD (v čiernobielej verzii) písmom Times New Roman, veľkosť písma 14, poznámky pod čiarou 12 (uviesť k príslušnej strane). Veľkosť stránky A4 (210 x 297 mm), riadkovanie 1, horný a dolný okraj 2,5, vnútorný a vonkajší okraj 2,5, záhlavie a päta 1,25. Tabuľky a grafy je potrebné číselne označiť a uviesť ich názov v ľavej hornej časti, obrázky v ľavej dolnej časti a doložiť ich tiež v osobitnom súbore, v ktorom boli vytvorené. Na záver príspevku je potrebné priložiť meno, priezvisko autora, tituly, adresu pracoviska, kontakt (e-mail, telefón).

Autor zodpovedá za právnu a vecnú korektnosť príspevku a súhlasí s formálnymi úpravami redakcie.

Príspevky nie sú honorované.