V rámci Týždňa vedy a techniky sa v dňoch 9. a 10. novembra 2017 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia doktorandov. Miestom konferencie bolo vzdelávacie

zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave vo Virte. Cieľom vedeckej konferencie bola prezetnácia výsledkov výskumu študentov 3. stupňa štúdia, zameraná najmä na študentov 3 ročníka dennej formy štúdia a 4. ročníka externej formy štúdia, poskytnutie námetov na vylepšenie obsahu dizertačnej práce a formy prezentácie, prezentácia skúseností doktorandov, ktorí už štúdium ukončili, vzájomná výmena vedeckých poznatkov, ako aj hľadanie východísk pri formulovaní nových výskumných prác pre doktorandov. Cieľ konferencie sa podarilo splniť. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.