Akademický senát Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 3.3.2021 prijal nasledovné uznesenie:

 

 

Akademický senát FPM EUBA  ako reprezentant akademickej obce FPM Ekonomickej univerzity v Bratislave  vyhlasuje odo dňa 4.3.2021 protest proti spôsobu prípravy a obsahu  návrhu novely zákona o vysokých školách.

Spôsob prípravy  novely zákona je prejavom neakceptovateľného  politického zásahu do autonómneho fungovania vysokých škôl a samotný jej obsah smeruje k likvidácii akademickej samosprávy  a demokratických slobôd. 

AS FPM  EUBA vyzýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby navýšilo finančné zdroje pre vysoké školstvo, ktoré umožnia realizáciu rozvojových aktivít v oblasti vzdelávania a vedy. 

V prípade, že MŠVVaŠ SR   nebude reflektovať na podnety z akademického prostredia, pristúpi akademická obec Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave  k razantnejším formám protestu.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.