Už tradične, štvrtý rok,  pokračoval v letnom semestri akademického roka 2020/2021 cyklus inovatívnych inšpiratívnych prednášok odborníkov z praxe

– zástupcov excelentných líderských slovenských firiem zameraných na udržateľné podnikanie v rámci predmetu „Aktuálne trendy environmentálneho a sociálneho podnikania“. Tento atraktívny kurz sa koncentruje na najaktuálnejšie trendy ESG (environmental – social – governance) pilierov v rámci CSR (corporate social responsibility) a aj v tomto špeciálnom pandemickom období – online formou z rôznych častí SR priamo z firemných centrál. Manažéri z neustále narastajúceho počtu zodpovedných MSP, zo súkromného i neziskového sektora, atraktívne prezentovali študentom inovatívne riešenia spoločenských výziev súčasnosti v rámci svojej podnikateľskej činnosti s ohľadom na environmentálne a sociálne aspekty.

 

Tento rok sa špeciálne zamerali aj na udržateľnú produkciu (vrátane ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti produktov), ako aktívnu edukatívnu súčasť napĺňania cieľov relevantných projektov: VEGA 1/0836/21 Vytvorenie zodpovedajúceho modelu správania pre etiku a integritu inštitúcií v oblasti vedeckovýskumných aktivít na báze medzinárodnej komparácie a nastavenie systému determinujúcich atribútov pre jeho efektívnu implementáciu a fungovanie a KEGA 002EU-4/2019 Integrácia a systematizácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, s primárnou orientáciou na potravinovú bezpečnosť, za účelom modelovania adekvátneho spotrebiteľského správania.

FIRMA

PREZENTUJÚCI MANAGER

OBLASŤ ČINNOSTI

Lyra Group, s.r.o /https://www.lyrachocolate.com/

Karol Stýblo, 

Master Chocolatier, 

Férová výroba čokolády na svetovej úrovni, s dominantnými udržateľnými etickými vzťahmi ku všetkým satkeholderom

Žilinské mestské podniky/

https://www.zilina.sk/zivot-v-meste/

Mgr. Peter Fiabáne, Primátor mesta Žilina

Činnosť mestských podnikov v prospech komunity s evidentnými udržateľnými parametrami CSR vo všetkých činnostiach a procesoch

GreenCoop, družstvo/

https://greencoop.co/

Ing. Zsolt Bindics, Predseda družstva

Podnikateľská činnosť s dlhodoboudržateľnými činnostiami s akcentom na ESG, primárne sa koncentruje naekologické pestovanie paradajok (s čo najmenšou ekologickou stopou)

Áno pre život n. o./

https://anoprezivot.sk/

Ing. Marcela Dobešová, Štatutárny zástupca

Poskytovanie sociálnych služieb a sociálneho poradenstva  - zameriava svoju činnosť na dievčatá, ženy a matky s deťmi, ktoré sa nachádzajú v krízových životných situáciách.

Hrhovské služby, s. r. o./

https://www.spisskyhrhov.sk/obec-2/organizacie-v-obci/hrhovske-sluzby-sro-rsp/

PhDr. Vladimír Ledecký, bývalý starosta obce Spišský Hrhov

Obecná firma – 1. sociálny podnik na Slovensku – príklad excelentnej sociálnej inklúzie znevýhodnených skupín obyvateľstva

ALFA BIO s.r.o/

https://alfabio.com/

Ing. Džamila Hrtúsová, Výkonná riaditeľka

Model rodinnej firmy zaoberajúcej sa ekologickou produkciou zdravých potravín zo sóje

CERA MEL, s.r.o/

https://www.medovyobchod.sk/

Filip Grgula, 

Konateľ

Rodinná spoločnosť zameraná na ekologickú produkciu medu a potravinárskych i kozmetických výrobkov z tejto suroviny

HSH, s.r.o/

http://www.kurakralovske.sk/ 

Ing. Andrej Husár, PhD., Konateľ

Firma sa špecializuje na výrobu čerstvej, vzduchom chladenej a hlboko zmrazenej hydiny a na výrobu hydinových výrobkov s najmodernejšími postupmi a technológiami, ktoré spĺňajú všetky hygienické, veterinárne i exportné kritériá nielen európskeho trh

ARES, s.r.o./

https://www.ares.sk/

Mgr.  Jana Hačundová,

finančná manažérka

Firma ponúka pestrú zostavu pomôcok na uľahčenie premiestňovania sa ľudí s obmedzenou pohyblivosťou - zariadenia na prekonanie architektonických prekážok vo vnútornom a vonkajšom prostredí ako aj  prostriedky na prekonanie problémov s nastupovaním alebo riadením motorových vozidiel, pričom všemožne vychádza v ústrety človeku s pohybovými problémami, aby sa výrazne zvýšila kvalita jeho života

Ošetrovateské centrum, s.r.o./

http://www.osetrovatelskecentrumhe.sk/

Alena Mochnačová , DiS., MBA, Prevádzková riaditeľka, PhDr. Zuzana Fabianová, MBA, Generálna manažérka

Ošetrovateľské centrum a Slnečný dom v Humennom vhodne kombinujú rôzne spôsoby ošetrovateľskej a sociálnej  pomoci chorým občanom, poskytujú odbornú nepretržitú sesterskú, lekársku a sociálnu starostlivosť vo forme krátkodobých ale aj dlhodobých pobytov pre  klientov. 
Neustále skúmanými a vyvíjanými inováciami v starostlivosti  sa úspešne snažia predchádzať predčasnému a nedôstojnému umieraniu bezvládnych seniorov.

Letmo SK, s.r.o./

https://www.letmo.sk/

Miroslav Zeman, zakladateľ firmy

Firma vyrába pomôcky pre imobilných klientov – vozíky od najlacnejších plne hradených typov až po prémiové modely pre vrcholovo aktívnych užívateľov s dekubitným efektom, ako aj riešenia prekonávania bariér a zdvíhania.

Študenti veľmi pozitívne reagovali na zaujímavé prezentácie,  s veľkým záujmom si ich vypočuli a kládli množstvo otázok. Vyjadrili svoje prekvapenie, že na Slovenskú existujú takéto úspešné inovatívne firmy, pretože často o nich ešte vôbec nemali informácie. Pozitívne ocenili aj fakt, že na základe týchto prednášok sa im otvorili nové obzory a získali lepšiu predstavu o svojom ďalšom pôsobení v praxi po skončení štúdia. 

V mene našich študentov/participantov kurzu vyjadrujeme srdečné poďakovanie (i takouto formovou) všetkým zainteresovaným subjektom  za ich inšpiratívnu angažovanosť, priateľskú erudovanú kooperáciu a veľmi atraktívny motivačný metodický udržateľný vklad pre formovanie morálneho spoločenského povedomia v prospech etického správania u mladých perspektívnych manažérov a ekonómov do budúcnosti.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.