Dňa 8.novembra sme pokračovali v našich prednáškach o rôznych aspektoch udržateľnosti zameraných na kvalitu, udržateľnú produkciu a spotrebu a tiež ochranu spotrebiteľa. Atraktívna téma „Ochrana bankových klientov“ bola erudovane a s entuziazmom realizovaná vzácnymi hosťami: Mgr. Romanom Fusekom, riaditeľom Odboru ochrany finančných spotrebiteľov z NBS a Mgr. Radoslavom Lubym, Vedúcim oddelenia právnej podpory produktov a vnútorných záležitostí zo Slovenskej sporiteľne, a.s. Študenti a poslucháči mali jedinečnú možnosť sledovať prezentovaný veľmi obsažný prehľad bázických nástrojov a metód aplikovaný v procese ochrany bankových klientov, či už zo strany kontrolného a regulačného orgánu NBS ale aj líderskej komerčnej banky, víťaza špeciálnej ceny Via Bona  2020 Dobre spravovaná firma - Slovenská sporiteľňa. Najatraktívnejšie boli konkrétne príklady dobrej praxe oboch inštitúcií a konkrétne opatrenia a procesy, ako preventívne predchádzať nekalým praktikám v bankovom sektore. Komunikácia a diskusia k nastoleným témam bola motivujúca a zaujímavá vzhľadom na rozsiahlosť a kompaktnosť portfólia produktov a služieb bankovníctva. O atraktívnosti,  inšpiratívnej a  motivačnej forme svedčia aj reakcie poslucháčov (len niektoré vyberáme): 

„Vďaka tejto prednáške som sa dozvedela o NBS a jej činnostiach, o ktorých som doteraz netušila. Páčilo sa mi, že obaja prezentujúci sa zamerali na aktuálne, výstižné a poučné prípady z ich praxe. Najmä v tejto dobe oceňujem prednášky odborníkov z praxe.“

 „Väčšina z rodiny je v Slovenskej, preto som si rada vypočula pána Lubyho, ako sa snažia o zodpovedný prístup ku klientovi a jeho vychovávajú, aby bol férový. Pán Fusek ma zaujal svojou erudovanosťou a veľmi lojálnym prístupom.“ Oboch hodnotím len pozitívne.

 „Keďže diplomovú prácu spracovávam v konkurenčnej banke, s veľkým záujmom som porovnával ako to robí „Sporka“ a ako tá moja banka. Obdivujem tú snahu o zodpovedné úsilie o klienta. NBS má u mňa veľký rešpekt. Dozvedel som sa veľa nových zaujímavých informácií apostrehov.” 

 “Prednášku hodnotím veľmi pozitívne, nakoľko obaja spíkri pôsobili veľmi profesionálne azároveň prednášali veľmi zaujímavo apútavo. Dozvedeli sme sa nové a zaujímavé informácie ozodpovednom podnikaní bánk v prospech klienta a kontrole kvality ich produktov a služieb”.

...a v závere ešte vyjadrenia oboch spíkrov:

„Myslím, že pre študentov je vždy zaujímavé, ak môžu počuť slová odborníkov z praxe, ktorí sa dennodenne vo svojej práci stretávajú s problematikou, s ktorou majú študenti kontakt len v teórii, či na prednáškach. Človek z praxe často „nasvieti“ preberanú tému z hľadísk, ktoré zrazu ukážu aká dôležitá je teória a ako dôležité je rozumieť jej v kontexte. A aj človeku z praxe, ktorý vysokoškolské štúdium ukončil už pred rokmi, často dochádza dôležitosť teoretickej prípravy až s odstupom času, keď pri riešení praktických problémov zistí ako dôležitá bola teoretická príprava a koľko pravdy bolo v princípoch, o ktorých sa učí v škole. Veľmi to platí v otázkach podnikateľskej etiky kde sa až pri „dozrievaní v praxi“ ukazuje dôležitosť toho, čo sa učí v škole.“  Roman Fusek

„Prednáška formou prezentovania pohľadov z praxe je pre študentov vždy veľmi užitočná. Je ideálnym doplnením ich teoretických znalostí a zručností.  Vďaka týmto pohľadom by mali lepšie porozumieť činnosti realizácie naučených východiskových princípov a možnostiam ich využitia v praxi. Osobitne oceňujem, že za účelom objektivizácie názoru mohli naraz zaznieť príspevky v zásade proti sebe stojacich pohľadov.“ Radoslav Luby 

My, za našu EU v Bratislave vyjadrujeme poďakovanie p. Mgr. Romanovi Fusekovi, riaditeľovi Odboru ochrany finančných spotrebiteľov z NBS a Mgr. Radoslavovi Lubymu, Vedúcemu oddelenia právnej podpory produktov a vnútorných záležitosti, Slovenská sporiteľňa, a.s., za dlhodobú kreatívnu ochotu, priateľskú angažovanosť a excelentnú spoluprácu, so vzájomne prospešnými udržateľnými vzťahmi do budúcnosti.

obr2.jpg

obr3.png

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.