Súčasná pandemická situácia vytvára tlak na systém udržateľného správania v každej oblasti a v každej krajine. Práve z tohto dôvodu sme sa v rámci edukačno-diseminačných prednášok počas týždňa od 2.12.2021  do 7.12.2021 venovali téme „Spoločensko-ekonomický systém podpory udržateľného podnikania“ 

 v krajinách: Nemecko, Írsko,  Grécko a Bulharsko”.  Zamerali sme sa na etické aspekty udržateľného podnikania v jednotlivých krajinných, pilierov spoločenskej zodpovednosti podnikov SZP (environmental, social a governmental – ESG),  a primárne detailnú charakteristiku spoločensko-ekonomického systému podpory udržateľného podnikania a jeho centrálnych stakeholderov. Atraktívne erudované prednášky boli realizované vzácnymi hosťami: 

 

*pani Ivetou Hricovou, mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Slovenskej republiky v Helénskej republike,

*pánom Manuelom Korčekom, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Bulharskej republike,

*pánom Igorom Pokojným, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Írsku a 

*pánom Mariánom Jakubócym, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Nemeckej spolkovej republike.

Každý pán veľvyslanec/veľvyslankyňa koncentrovali svoju pozornosť na deskripciu a analýzu existujúceho modelu synergického hodnotenia stavu spoločenskej zodpovednosti podnikov v hostiteľskej krajine, so subsystémami:

  • Kontext SZP krajiny 
  • Verejná politika na podporu SZP, 
  • Využívané nástroje štátu v prospech SZP, 
  • Aplikácia zodpovedného podnikaniav podnikovom sektore (vrátane kvality a ochrany spotrebiteľa) 
  • Formovanie povedomia o etickom podnikaní
  • Odporúčania na zlepšenie stavu SZP 
  • Aktuálne trendy SZP na rok 2022

 

Vzhľadom k tomu, že išlo o etiku podnikania a kreovanie spoločensko-ekonomického systému podpory udržateľného podnikania veľmi oceňujeme objektívne, otvorené a transparentné komunikovanie tejto problematiky, čo evokovalo u auditória (virtuálneho) nadšené ohlasy. Uvádzane len selekciu:

 „Veľmi si cením prednášky pána veľvyslanca a pani veľvyslankyne k téme podpory udržateľného podnikania v Grécku a Bulharsku. Objasnenie situácie v krajinách bolo veľmi poučné a oceňujem aj to, že spomenuli aj predošlú situáciu a aj trendy do budúcnosti.“

„Prednáška s pánom Manuelom Korčekom, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Bulharsku a s Ivetou Hricovou, mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Slovenskej republiky v Grécku bola veľmi príjemným oživením. Dozvedeli sme sa zaujímavé údaje o týchto krajinách čo sa týka vážnych tém etiky podnikania ako napríklad korupcie, ako sa naša krajina môže od týchto krajín poučiť a tiež ako sa môžeme inšpirovať v oblasti zodpovedného podnikania napríklad vo vzťahu k životnému prostrediu alebo pri plnení iných cieľov udržateľného rozvoja.“

„Ďakujeme za veľmi zaujímavú prednášku, bolo to príjemným oživením. Je to vždy prínosom pre nás mať možnosť získať pohľad ľudí priamo z praxe/diania, a o to viac pokiaľ nám poskytnú aj reálny pohľad zo zahraničia o fungovaní udržateľného biznisu. Ďakujeme“

„Prednášky oboch veľvyslancov, pani Hricovej ako aj pána Korčeka boli obsahovo veľmi zaujímavé. Obaja páni veľvyslanci nám poskytli aktuálne informácie etike podnikania v krajinách, v ktorých pôsobia a mohli sme sa tak dozvedieť informácie „z prvej ruky“ bez zavádzajúcich informácii z internetu.  Obe prednášky boli „ostro“ zamerané na ekonomickú prax, čo je pre nás študentov veľmi prínosné.“ 

„Prednášku externých hostí, pani veľvyslankyne Ivety Hricovej a pána veľvyslanca Manuela Korčeka hodnotím veľmi pozitívne. Rozprávali veľmi pútavo o situácii podnikania v Bulharsku a v Grécku, poskytli nám ich pohľad na rôzne problémy v oblasti SZP podnikov. Myslím si že takýto typ prednášok je pre nás študentov vždy prínosom.“

„Prednáška s externistami bola veľmi zaujímavá a prínosná. Je vždy veľmi obohacujúce pre nás študentov počuť odborníka z praxe, ktorý sa danej tematike venuje a ktorý sa v nej pohybuje. Každú takúto prednášku hodnotím kladne.“

„Bola som veľmi zvedavá, ako môžu rozprávať veľvyslanci k téme udržateľné podnikanie – moje očakávanie boli preplnené – teším sa niekedy na budúce!“

„Dnešná prednáška s pánom veľvyslancom Jakubócym a pánom veľvyslancom Pokojným, bola pre mňa veľmi zaujímavá. Dozvedela som sa rôzne zaujímavosti a špecifické prístupy podpory udržateľného podnikania v Írsku i v Nemecku. Prekvapivou informáciou bolo pre mňa napríklad to, že pre nemeckých investorov je Slovensko zaujímavou lokalitou, avšak obávajú sa nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.“

„Prednáška bola veľmi zaujímavá, dozvedela som sa množstvo nových informácií. Páni s radosťou odpovedali na naše otázky a všetko veľmi zrozumiteľne vysvetlili. Bolo zaujímavé počúvať ich hovoriť o svojej práci a o situácii v krajinách kde pôsobia. Veľmi pozitívne ma prekvapil fakt, že dokážu byť takí výborní odborníci aj v oblasti podnikovej etiky a CSR.“

„Prednáška bola veľmi prínosná. Svojím obsahom ma zaujala najviac časť o etike v podnikaní, kde sme diskutovali o začiatkoch etických princípov v podnikoch, u ktorých len pomaly dochádza k uplatňovaniu v praxi. V súčasnosti tretina zamestnancov si myslí že ich zamestnávateľ nie je eticky seriózny. Štvrtina zamestnancov si myslí že dochádza k porušovaniu u zamestnávateľa v oblasti etiky. Je dôležité ako je etika v podniku zavádzaná a ako sú s ňou zamestnanci stotožnení. Veľký tlak vytvára spoločnosť na etické správanie podnikov.“

„Prednáška ma veľmi zaujala, obidvaja veľvyslanci hovorili veľmi pútavo a dozvedela som sa nové informácie ohľadom etiky podnikania v Nemecku, v Írsku, v porovnaní so Slovenskom.  Zaujal ma nový Zákon o dodávateľských reťazcoch v Nemecku, ktorý spočíva v tom, aby firma mala takú produkciu od dodávateľov po koniec dodávateľského reťazca, ktorá berie do úvahy ochranu ľudských práv a ochranu životného prostredia a v súčasnosti to vo všetkých firmách nie je zatiaľ úplne chcené a vžité. Z Írska ma zaujalo to, že v minulosti mala krajina veľké problémy (hladomor 1840-1850) avšak dokázala vylepšiť svoju ekonomiku, etiku podnikania vďaka nadnárodným spoločnostiam. Je to malá krajina, proexportne orientovaná ako SR, avšak Írsko je oveľa lepšie na tom zo stránky ekonomickej slobody oproti SR.“ 

„Dnešná prezentácia sa mi veľmi páčila. Z môjho pohľadu bola zaujímavá, hlavne spojenie 3 krajín -Írska, Nemecka, Slovenska a ich porovnanie v oblasti etiky podnikania, vzťahu podniku k svojim stakeholderom.  Takisto veľmi zaujímavé boli skúsenosti z praxe ako napr. (účasť na konferencii vo firme na Slovensku). Zaujímavé zistenie od p. Pokojného, že Írsko je katolícka krajina, avšak nie príliš konzervatívna, čo sa prenáša do legislatívy  a ekonomiky.“

„Dnešná prednáška s pánmi veľvyslancami z Nemecka a Írska bola veľmi zaujímavá. Dozvedeli sme sa množstvo praktických informácií, aká je situácia v daných krajinách v podnikateľskej etike a aké sú zároveň odlišnosti v porovnaní so Slovenskou republikou. Pre mňa bolo interesantné počúvať ako kariérni diplomati veľmi vecne a odborne vysvetľujú problematiku etického/neetického správania podnikateľov v Nemecku a Írsku.“

„Myslím si, že prednášky z praxe, s ľuďmi, ktorí pracujú s informáciami, ktoré v škole preberáme, konkrétne teraz s etikou v podnikaní, sú nenahraditeľné. Sú to cenné informácie, môžeme vidieť že tá etika podnikanie je naozaj všade a že to nie je žiadna veda. Ako povedal pán veľvyslanec Jakubócy - je potrebné, aby sa etika prijala vnútri podniku a potom sa môže úspešne aplikovať - platí to nie len pre podniky. Pán veľvyslanec Pokojný ma oslovil najmä tým, ako zanietene o Írsku rozprával, nielen o etike podnikania.“

S vďakou a potešením pripájame pozitívne vyjadrenia našich excelentných spíkrov:

„...ďakujem veľmi pekne za dnešnú možnosť prihovoriť sa študentom a dúfam, že sa mi podarilo aspoň čiastočne naplniť Vaše aj ich očakávania. V každom prípade pre mňa to bolo prínosom, veľmi si cením túto skúsenosť a som Vám k dispozícií aj nabudúce“. (pán veľvyslanec Igor Pokojný)

“...veľmi pekne ďakujem za príležitosť priblížiť študentom Ekonomickej univerzity kroky, ktoré grécka vláda realizuje na podporu podnikateľského prostredia. Hodnotím veľmi pozitívne fakt, že Ekonomická univerzita v Bratislave napriek zložitému obdobiu naďalej organizuje on-line prednášky pre študentov, ktoré sú príležitosťou na interaktívnu diskusiu exekutívy s akademickou pôdou a študentami. Vysoko aktuálne témy, ako korupcia či pandémia COVID-19, so silným presahom na Slovensko ponúkli študentom praktické informácie, ktoré im pomôžu lepšie pochopiť vývoj situácie v Grécku a prispejú k zlepšeniu kvality vzdelávania.“ (pani veľvyslankyňa Iveta Hricová)   

 „Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia, a s tým aj nadštandardné prístupy. Patrí k nim urýchlený prechod na digitálnu komunikáciu, ktorá nám umožňuje sa stretnúť aj napriek fyzickej vzdialenosti. Snažíme sa našej sofijskej ambasáde byť čo najužitočnejší pre záujmy Slovenska, ku ktorým patrí aj vzdelávanie a zvyšovanie kapacít spoločnosti. S potešením som preto prijal možnosť prihovoriť sa spolu s mojim kolegami študentom ekonomickej univerzity, ponúknuť študentom pohľad na dnešné výzvy a ich riešenia z iných krajín. Stretnutia so študentmi sú pre nás obohacujúce a inšpiratívne a poviem za mňa aj povzbudzujúce.“ (pán veľvyslanec Manuel Korček)

„Téma CSR rezonuje v populácii EÚ počas pandémie čoraz rezolútnejšie, a jej internacionálne dimenzie naberajú na intenzite, najmä v dôsledku aktuálnej politiky udržateľnosti EK. Na tejto báze som veľmi rád prezentoval moje hodnotenie zodpovedného správania subjektov v Nemecku. Online komunikácia so študentami je obohacujúca navzájom -  snažím sa vždy  sprostredkovať študentom EUBA  relevantné a primárne najaktuálnejšie trendy v oblasti predmetnej témy a mňa univerzitná edukácia  inšpiratívne motivuje pozerať sa na problémy integrálne......ale veď o tom je efektívna udržateľnosť.“ (pán veľvyslanec Marián Jakubocy)

My tiež veľmi radi, za našu EU v Bratislave, vyjadrujeme poďakovanie našim spíkrom:

J.E Ivete Hricovej, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankymi Slovenskej republiky v Helénskej republike, J. E. Mariánovi Jakubócymu, mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Slovenskej republiky v Nemeckej spolkovej republike, J. E. Manuelovi Korčekovi, mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Slovenskej republiky v Bulharskej republike a J.E Igorovi Pokojnému, mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Slovenskej republiky v Írsku za skvelé virtuálne stretnutie počas týždňa edukačno-diseminačných prednášok od 2.12.2021  do 7.12.2021, ochotu, priateľskú angažovanosť a excelentnú spoluprácu, so vzájomne prospešnými udržateľnými vzťahmi do budúcnosti. Pripájame aj naše priateľské želanie, aby sa Vám každému v kolektíve Vášho tímu darilo čo najlepšie realizovať Vaše individuálne profesijne poslanie v prospech SR i Váš osobný a spoločenský prospech, práve v tejto špecifickej dobe plnej originálnych výziev.

FZlMK.png

QZ6ab.png

MKB2.png

obr5.jpeg

IHG2.jpg

IPI.jpg

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.