Na našich odborných, ale veľmi atraktívnych, prednáškach zameraných na udržateľnosť v produkcii a spotrebe sme sa 2.12.2021 zamerali na fungujúci systém ochrany spotrebiteľa v SR v rámci prednášky Kvalita produktov a ochrana spotrebiteľa“. Bola realizovaná vzácnymi hosťami: JUDr. Timeou Mogyorosiovou, metodičkou Odboru ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu zo Slovenskej obchodnej inšpekcie a Ing. Michalom Majorom, Generálnym riaditeľom zo spoločnosti Whirlpool Slovakia.

Kombinácia týchto 2 reprezentov rôznych subjektov modelu efektívnej ochrany spotrebiteľa, vzbudzovala záujem už pri obdržaní pozvaní. Obaja spíkri v rámci prezentácie veľmi pútavo oboznamovali o detailoch realizácie podpory a rozvoja kvality produktov, ochrany a spokojnosti spotrebiteľa. Pán Generálny riaditeľ Ing. Michal Major sa zameral na systém manažmentu kvality (TQM) fungujúci v spoločnosti Whirlpool Slovakia, s previazanosťou na podnikovú komunikáciu a marketing, ale primárne spokojnosť zákazníka Whirlpoolu na Slovensku ale aj kdekoľvek na svete, s akcentom na pandemické spávanie

Pani JUDr. Timeaa Mogyorosiovou, metodička SOI, sa koncentrovala na problematiku kvality a udržateľnosti produkcie, avšak so špecifickým erudovaným a angažovaným záujmom o produktovú bezpečnosť a “nadštandardnú invenciu a kreativitu rôznych podnikateľov podvodníkov“ produkujúcich a distribuujúcich závadné nekvalitné produkty, obzvlášť počas pandémie.

To, ako boli študenti s radosťou a záujmom zaangažovaný do komunikácie so spíkrami, hovoria aj priame hodnotenia študentova.

 „Prednášky zástupkyne zo Slovenskej obchodnej inšpekcie a pána generálneho riaditeľa spoločnosti Whirpool sa mi veľmi páčili. Prekvapilo ma, aký môže byť vysoký počet škodlivých prípadne nebezpečných výrobkov, ktoré obchodná inšpekcia odhalí. Takisto je zaujímavé, aký zložitý je proces spätnej väzby a ako dlho to môže trvať.“ „myslím si, že prednášky boli veľmi edukatívne. Prednášajúci boli veľmi fundovaní a vzdelaní vo svojom obore. Myslím si, že to je pre nás len a len prospešné a obohacujúce.“

„Obidve prednášky bola zaujímavé a dozvedeli sme sa veľa nových informácií, ktoré by sme sa za normálnych okolností len tak nedozvedeli. Obaja prednášajúci mali poučné prezentácie a zaujímavo prezentovali.“

„Prednáška o obchodnej inšpekcii bola veľmi zaujímavá. Nevedela som, že produkty sa aj takto náhodne testujú. Najviac ma prekvapilo, že našli olovo v prstových farbách pre deti, alebo že sa pri nejakej teplote roztápali výstražné trojuholníky,  pretože to pokladám za naozaj závažné. Druhá prednáška od generálneho riaditeľa Whirlpoolu, bola taktiež zaujímavá. Nikdy som nerozmýšľala nad tým, ako sa dá aj na udržateľné účely používať systém 5 hviezdičiek – vždy som to brala len zo svojej zákazníckej perspektívy, a teda že mi to pomáha pri výbere kvalitného produktu. Asi si odteraz už vždy nájdem čas na ohodnotenie produktu, nech môžem prispievať aspoň takýmto spôsobom ku zlepšovaniu kvality produktov.“

„Prednáška „Kvalita produktov a ochrana spotrebiteľa s JUDr. Timeou Mogyorosiovou, zo SOI bola veľmi zaujímavá, dozvedela som sa, aké chyby si mám všímať na produktoch, a čo mám v podstate právo reklamovať. Takisto veľmi poučná bola prezentácia pána Ing. Michala Majora Generálneho riaditeľa zo spoločnosti Whirlpool Slovakia. Dozvedeli sme sa, akými spôsobmi nás dokáže ovplyvniť nákup nových produktov a ako firma dbá na to, aby boli výrobky čo najkvalitnejšie.  

„Obe prednášky boli dostatočne informatívne. Povedali nám praktické informácie, ktoré sme ani ako bežný spotrebitelia možno nevedeli. Bolo to príjemným spestrením predmetu. Teoreticky boli prednášky obsiahnuté dostatočne aj s praktickými príkladmi.“

„Prednáška „Kvalita produktov a ochrana spotrebiteľa s JUDr. Timeou Mogyorosiovou, zo Slovenskej obchodnej inšpekcie bola veľmi zaujímavá, priblížila nám akými rôznymi spôsobmi môžu byť produkty ktoré kupujeme závadné. Bolo to pre nás ako spotrebiteľov prínosné lebo budeme v budúcnosti lepšie informovaní o tom na čo si dávať pozor a v akých prípadoch by sme mohli podať podnet na prešetrenie kvality daných výrobkov. Rovnako zaujímavá bola aj prednáška s Ing. Michalom Majorom, Generálnym riaditeľom zo spoločnosti Whirlpool Slovakia na ktorej nám priblížil faktory ovplyvňujúce rozhodovanie spotrebiteľov pri kúpe nových produktov a ako jednoducho sa dá niekedy vylepšiť ich hodnotenie produktov pomocou vzdelávania a technickej podpory zákazníkov a tiež prečo je dôležité aby firma vyrábala naozaj kvalitné produkty.  

 „Obe prednášky (SOI, Whirlpool) boli veľmi prínosné. Bolo skvelé mať prednášku s expertmi z praxe, ktorí nám vedeli priblížiť fungovanie ich organizácií. Za pozitívne hodnotím určite ochotu prednášajúcich komunikovať so študentmi a odpovedať na kladné, ale i záporné otázky. Prednášajúci na praktických príkladoch vysvetľovali, ako ich organizácie operujú, s akými prípadnými ťažkosťami sa stretávajú, bolo to veľmi zaujímavé.“

„ Prezentácie boli veľmi prínosné. Najviac sa mi páčila prezentácia a od pani Timeii z obchodnej inšpekcie, ktorá sa s nami podelila aké nebezpečné hračky sa predávajú v obchodoch. Všeobecne na takýchto prednáška je prínosné to, že máme priestor sa pýtať a hostia nám vždy zodpovedia naše otázky poprípade sa spýtajú aj na našu osobnú skúsenosť a neboja sa kritiky, nakoľko každý z nás má iný pohľad na danú problematiku.“

„Obe prezentácie považujem za veľmi efektívne a výborné spracované. Veľmi sa mi páči možnosť vypočuť si aj niečo z praxe, ako napríklad spôsoby akým maloobchodníci ponúkajú nekvalitný tovar, hračky pre deti a podobne. Myslím si, že je vždy prínosné mať informácie aj z praktického hľadiska, čím si oživíme teoretickú časť. „

„Prednášky s hosťami, sú vždy príjemnou zmenou a myslím, že to nám študentom rozšíri aj poznatky. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie z prvej ruky, a dalo nám to možno aj taký lepší prehľad.  Užitočné to bolo aj preto, lebo to bolo trošku praktickejšie a teda na príklade konkrétnej organizácie.“

„Rada by som vyzdvihla prednášku pani metodičky Mogyorosiovej zo SOI, ktorá bola obohacujúca nielen obsahom ale aj názornými príkladmi konkrétnych škodlivých produktov, ktoré sa dostali na slovenský trh a predstavovali isté nebezpečenstvo, ako napríklad ťažké kovy obsiahnuté vo výrobkoch. Bolo zaujímavé vidieť, akým spôsobom sa vyhodnocuje obsah malých častíc v hračkách pre deti.“

„Obidve prednášky, SOI s JUDr. Timeou Mogyorosiovou a Ing. Michalom Majorom, generálnym riaditeľom spoločnosti  Whirlpool hodnotím veľmi pozitívne. Obaja nám predstavili fungovanie spoločností v praxi. Obzvlášť sa mi páčila prednáška o SOI. Myslím si, že väčšina študentov sa stretla s pojmov SOI, ale nevie si bližšie predstaviť jej fungovanie. O tom nám bližšie povedala práve pani Mogyorosiová, ktorá predstavila čo všetko spadá pod kontrolnú činnosť SOI. Pre mňa osobne to bolo obohacujúce.“

„Oba pozvaní prednášajúci poukázali na rôzne prípady z praxe, čím zatraktívnili prednášku. Odpovedali na otázky a podporovali diskusiu. Poukázali na rôzne obštrukcie ale i možnosti zlepšenia. Bolo to zaujímavé a dobrým spôsobom priblížili prax.“

„Obidve prednášky boli veľmi zaujímavé, najmä  po obsahovej stránke. V oboch prípadoch ma zaujali informácie, ktoré boli odprezentované. Aj napriek tomu, že prehľad do určitej miery človek má, touto formou sme sa dozvedeli oveľa viac ako veci fungujú. Prednášky mi pomohli pochopiť veci, ktoré boli pre mňa z časti nepochopiteľné, avšak na základe diskusie som si tieto veci ozrejmila. Zaujalo ma ako fungujú jednotlivé procesy vo firmách, no predovšetkým aký pohľad majú  ľudia na „nás“ – spotrebiteľov a prečo robia veci spôsobom akým robia.“

...a v záver sprostredkujeme vyjadrenie oboch spíkrov:

„Odborníci zo SOI považujú  edukačnú aktivitu na vysokých školách za svoju imanentnú povinnosť a súčasne aj atraktívnu výzvu priamo v komunite kreatívnych študentov, najmä v súčasnosti v období pandemie Covid 19. Selektovaná forma kombinácie s firmou Whirpool prezentujúcou systém riadenia kvality ako efektívny nástroj manažmentu podpory spotrebiteľa bol pre študentov iste zaujímavý, poučný a profesijne relevantne aplikovateľný. Veľmi radi sa, ja osobne ale i moji kolegovia, vraciame na EU v Bratislave.“ JUDr. Timea Mogyorosiovou, metodička Odboru ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu zo Slovenskej obchodnej inšpekcie

„Veľmi pozitívne oceňujem záujem FPM prezentovať zo strany komerčných subjektov témy ochrany spotrebiteľa a systému manažmentu kvality, hoci je to náročné v krátkom čase zasvätiť študentov do  komplikovaných sofistikovaných systémov zameraných predovšetkým na bezpečnosť a komplexnú spokojnosť spotrebiteľov....Je veľmi dôležité, pretože my z udržateľnej produkcie si máme možnosť kreovať osobnosti kolegov a tiež aj informovaných a zodpovedných spotrebiteľov.“   Ing. Michal Major, Generálnym riaditeľ zo spoločnosti Whirlpool Slovakia 

My za rovnako za našu Alma Mater vyjadrujeme poďakovanie obom spíkrom, reprezentom rôznych subjektov modelu efektívnej ochrany spotrebiteľa, za dlhodobú kreatívnu ochotu, priateľskú angažovanosť a excelentnú spoluprácu, so vzájomne prospešnými udržateľnými vzťahmi do budúcnosti.

1.png

2.png

3.png

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.