Projektový tím riešiteľského kolektívu Katedry podnikovohospodárskej, Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave

pod vedením doc. Mgr. Ing. Gabriely Dubcovej, PhD. v spolupráci s Obchodnou fakultou, Fakultou hospodárskej informatiky a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre (SPU) úspešne zrealizoval a ukončil projekt KEGA s názvom Integrácia a systematizácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, s primárnou orientáciou na potravinovú bezpečnosť, za účelom modelovania adekvátneho spotrebiteľského správania. O sériách prednášok, seminárov, kurzov, workshopov a konferencií zameraných na túto tému z rôznych aspektov ste boli priebežne počas troch rokov informovaní. 

 

Jedným z ťažiskových výstupov projektu je vytvorenie podpornej elektronickej formy diseminácie, popularizácie a vzdelávania - edukačný portál SPOTREBITEĽ. Portál sa komplexne venuje veľmi aktuálnej problematike ochrane spotrebiteľa, spotrebiteľského správania, jej inštitúciám, legislatíve, ale aj TQM a systému kontrolných a regulačných orgánov, a ďalším stakeholderom fungujúceho systému modelu ochrany spotrebiteľa, vychádzajúc s premisy, že praktická aplikácia politiky ochrany spotrebiteľa v EÚ je najrozsiahlejšia, najprepracovanejšia, dotýka sa najväčšieho počtu jedincov z populácie EÚ a v súčasnosti (počas EK Ursuly Gertrud von der Leyen) je veľmi pragmaticky orientovaná na udržateľnú spotrebu, vrátane vytvárania komplexu progresívnych nástrojov na jej dosiahnutie. Umožňuje vzdelávanie v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa cieľových skupín a modelovanie spotrebiteľského správania cieľových skupín. Portál obsahuje elektronickú formu učebnice, video-prednášky, online prípadové štúdie, aktívne diskusné fóra, ratingové dotazníky, online testovanie... 

Len pre zaujímavosť členovia oponentskej rady pri záverečnej oponentúre zhodnotili jednohlasne kvalitu: „projekt splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov)“, konkrétne: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D., Ekonomicko spravni fakulta, Masarykova univerzita v Brně; doc. Ing. Marek Potkány, PhD. Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene; doc. JUDr. Mgr. Janka Šimonová, PhD., akadémia Policajného zboru v Bratislave; Ing. Michal Major, generálny riaditeľ WHIRLPOOL SLOVAKIA spoločnosť s r.o.; MUDr. Marek Slávik, riaditeľ Odboru hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Mgr. Roman Fusek, riaditeľ Odboru ochrany finančných spotrebiteľov, Národná banka Slovenska a doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD. prodekan pre vedu a doktorandské štúdium Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave.

Portál SPOTREBITEĽ je prístupný na stránke https://www.ochranaspot.sk.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.