Predmet podnikový  controlling pre 1.roč/II. stupeň sme i tento letný semester „osviežili“ prednáškami koncentrovanými na najaktuálnejšie  trendy Corporate Governance (CG) – controllingu udržateľnosti. Veľmi kreatívne komunikované prednášky z dimenzií ESG, ktoré prednášali excelentní lídri vo svojej profesii a pozícii, predstavovali praktické prípadové štúdie a veľmi evokatívne motivovali k diskusii celé auditórium, študentov aj pedagógov.

Prvou v sérii prednášok bolo atraktívne prednáškovo-diskusné stretnutie k téme fungovanie udržateľného controllingu v ESETE s Ing. Martinom Balušíkom, Chief Financial Officer, ESET s.r.o. (https://www.eset.com/) Prednáška bola zamerané na inšpiratívne aktuálne témy, s imanentnom dimenziou udržateľnosti: základné princípy udržateľného korporátneho controllingu v ESET-e ako originálneho systému ekonomiky a manažmentu korporácie so špecifickou starostlivosťou o klienta, systém organizácie korporátneho controllingu v rámci medzinárodnej korporátnej štruktúry, plánovací a rozpočtovací proces korporácie, finančný controlling, CSR – udržateľný controlling a integrovaný reporting, atď. 

Nasledovala druhá téma  – controlling ľudského kapitálu s Ing. Miroslavom Šarišským, riaditeľom úseku ľudských zdrojov a organizácie riadenia v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. (https://www.seas.sk/). Subtémy výstižnej prednášky zaujali prítomných svojim obsahom aj formou: napr. štruktúra  ľudského kapitálu, koncepcia systému odmeňovania, pozícia controllingu ľudského kapitálu v systéme podnikového controllingu, nástroje a metódy controllingu, projektové rozpočtovamie z aspektu personálneho manažmentu, personálne indikátory controllingu, atď.

Trilógiu controllingu CG finalizovala prednáška zameraná na nefinačný reporting Ing. Filipa Gregora, Head of the Responsible Companies Section zo spoločnosti Frank Bold Advisory, s.r.o.. (https://frankbold.org/), expertnej skupiny združujúcej medzinárodný tím viac ako sto odborníkov s pobočkami v Prahe, Brne, Ostrave, Bruseli a Krakove. Prednáška Nefinačný reporting s vysokou mierou praktickej aplikácie sa venovala najaktuálnejším trendom CG controlingu - udržateľnosti, primárne na indikátory generované legislatívou a procesom implementácie ako primárnej podmienky pre dispozície efektívneho a úspešného controllingu s nefinančným reportingom od 2023.

Na záver, radi pripájame poďakovanie aj za dlhodobú produktívnu a konštruktívnu spoluprácu, ktorá prospieva k priateľským obojstranne prospešným vzťahom FPM Ekonomickej univerzity v Bratislave a všetkým trom prezentujúcim firmám. Veľmi si túto atraktívnu a inštiratívnu spoluprácu vážime a tiež touto cestou želáme manažmentu a pracovníkom ESET s.r.o.; Slovenské elektrárne, a. s. a Frank Bold Advisory, s.r.o.. dlhodobý úspešný udržateľný rozvoj, produktívnu prosperitu a rastúcu kredibilitu.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.