Fakulta poskytuje akreditované vzdelávanie na všetkých 3 stupňoch vysokoškolského štúdia – bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom.

 

Na I. stupni fakulta ponúka štúdium v študijnom programe ekonomika a manažment podniku:

Absolvent bakalárskeho štúdia je spôsobilý zastávať odborné ekonomické pozície v podnikateľskej sfére, manažérske pozície na nižších a stredných stupňoch riadenia, ktoré vyžadujú základné znalosti o ekonomických súvislostiach podnikateľskej činnosti, doplnené o hlavné aspekty finančnej a celkovej ekonomickej, manažérskej a informačnej gramotnosti. Nadobudnutou ekonomickou a podnikateľskou kompetentnosťou je predurčený pre oblasť samozamestnávania a pri rozvíjaní drobného (rodinného) podnikania. 

Na II. stupni fakulta ponúka štúdium v dvoch študijných programoch:

 

Absolvent študijného programu „ekonomika podniku“ nadobúda komplexné vedomosti, ktoré mu umožňujú pochopiť podnik ako komplexný systém, rozvíjať jeho činnosť v národnom a medzinárodnom prostredí a zabezpečovať jeho úspešnosť v reálnom a online priestore. V rámci študijného programu je možné absolvovať vedľajšie špecializácie riadenie hodnotových procesov a podniková logistika.

Absolvent študijného programu „všeobecný manažment“ nadobúda komplexné vedomosti z manažérskych disciplín, ktoré ho rozhodujúcim spôsobom kreujú a predurčujú na pôsobenie v riadiacich pozíciách naprieč celou organizačnou štruktúrou podniku. Všeobecné poznanie môže počas štúdia rozvíjať výberom vedľajšej špecializácie, kde si rozšíri potrebné znalosti, významne posilní kompetentnosť a nadobudne zručnosti v oblasti podnikového manažmentufinančného manažmentupersonálneho manažmentu, resp. informačného manažmentu. Výrazný kvalitatívny progres dosiahne absolvent v oblasti manažérskej, finančnej a informačnej gramotnosti, čím sa umožňuje lepšie zvládanie zložitých ekonomických situácií a úloh v reálnom, ale aj online priestore.  

Študijný program sa od roku 2016 uskutočňuje aj v anglickom jazyku. Medzinárodné zmluvy uzavreté medzi fakultou a EM Strasbourg, VŠE v Prahe, The Business School of the Ningbo University, umožňujú ukončiť štúdium aj na niektorej z partnerských univerzít formou dvojitého diplomu. 

Predmetová skladba študijných programov poskytuje budúcemu absolventovi dostatočnú flexibilitu a voľnosť pri využívaní akademických mobilitných a stážových pobytov, čo podčiarkuje internacionalizáciu štúdia, ako aj transfer a využívanie najnovších poznatkov. Flexibilný transfer kreditov, zabezpečený porovnateľnosťou štúdia s uznávanými svetovými univerzitami umožňuje študentovi rozvíjanie medzinárodných jazykových a interkultúrnych komunikačných zručností, nadobúdanie cenných kontaktov a pracovných skúseností. 

 

Ďalšie aktivity fakulty zamerané na zvyšovanie kvality pedagogického procesu:

 • harmonizácia študijných programov s porovnateľnými študijnými programami v zahraničí, 
 • budovanie a rozvíjanie partnerských vzťahov s významnými inštitúciami a organizáciami hospodárskej praxe,
 • inovácie foriem a metód vzdelávania v súlade s technologickým pokrokom,
 • modernizácia prostredia fakulty a komunikačnej platformy,
 • široká ponuka predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch,
 • možnosť absolvovania študijného pobytu a odbornej stáže pre študentov v zahraničí v rámci mobilitných programov ERASMUS +, CEEPUS a iných,
 • oceňovanie najlepších študentov v študijnej a vedecko-výskumnejoblasti – Cena dekana, Platinový fond,
 • prepojenie aktivít Klubu absolventov fakulty (ALUMNI) s pedagogickým procesom.

Zoznam študijných programov

Komplexne zakreditované vzdelávanie v študijných odboroch a programoch na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

Na 1. stupni štúdia ponúkame:

Študijný odbor: ekonómia a manažment

Na 2. stupni štúdia ponúkame:

Študijný odbor: ekonómia a manažment

 • študijný program: ekonomika podniku (v slovenskom jazyku)
  • špecializácia: riadenie hodnotových procesov
  • špecializácia: podniková logistika
 • študijný program: všeobecný manažment (v slovenskom jazyku)
  • špecializácia: podnikový manažment (aj v anglickom jazyku)
  • špecializácia: personálny manažment
  • špecializácia: finančný manažment
  • špecializácia: informačný manažment

Na 3. stupni štúdia ponúkame:

Študijný odbor: ekonómia a manažment

študijný program: ekonomika a manažment podniku (v slovenskom, v anglickom jazyku)

Podajte si prihlášku už dnes.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.