Sme veľmi radi, že pod záštitou vedenia Ekonomickej univerzity v Bratislave mohla Fakulta podnikového manažmentu dňa 14.2.2023 na pôde univerzity otvoriť nový kurz: Atribúty podnikania v zahraničnej praxi v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí.

 

V rámci zahájenia kurzu prijala pozvanie p. štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Dagmar Brocková, v zastúpení vedenia univerzity p. prorektor doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD. a p. dekanka FPM doc. Ing. Anita Romanová, PhD., ktorí oficiálne otvorili a  privítali prvých účastníkov kurzu.

Študenti mali možnosť v rámci prvých dvoch prednášok dozvedieť sa viac o všeobecných  princípoch a atribútov podnikania v Nórsku/v Islande a v Nemecku. Prednášky boli pútavou formou prezentované spíkrami: p. Dominikou Francúzovou, referentkou pre obchodno-ekonomickú agendu z ambasády Oslo a tiež na konci prednášky aj p. Romanom Bužekom, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Nórskom kráľovstve a v Islandskej republike, následne p. Mariánom Jakubócym, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Nemeckej spolkovej republike, ktorý informoval o atribútoch podnikania a udržateľnosti v Nemecku.   

Obsah prednášok v obidvoch krajinách, a tiež pri nasledujúcich prezentáciách, sa koncertuje na podtémy – v tomto roku aktuálne v krajinách EÚ:

 • Konkrétna krajina a jej determinujúce reálie člena európskeho/svetového hospodárstva
 • Konkrétna krajina a jej najdôležitejšie spoločné politiky EÚ/iných zoskupení
 • Vybrané (relevantné) hospodárske politiky konkrétnej krajiny
 • Podpora podnikania v konkrétnej krajine
 • Ochrana spotrebiteľa a potravinová bezpečnosť
 • Daňová politika v konkrétnej krajine
 • Sociálna politika v konkrétnej krajine
 • Životné prostredie a jeho ochrana
 • Konkrétna krajina vo vzťahu k rozpočtu EÚ a financovanie z EÚ/ event. iných zoskupení
 • Konkrétna krajina a jej zahraničná a bezpečnostná politika s akcentom na ekonomiku a financovanie
 • Vzdelávanie v konkrétnej krajine, špeciálne v oblasti ekonomiky a manažmentu
 • ESG/spoločenská zodpovednosť podnikov/udržateľný rozvoj podnikov v konkrétnej krajine
 
Študenti úvodné prednášky hodnotili pozitívne a s radosťou a záujmom komunikovali so spíkrami. Veríme, že nový kurz bude úspešný a bude sa tešiť veľkej obľube. Kurz je realizovaný v intenciách praktického napĺňania zmluvy o vzájomnej spolupráci EUBA s MZV z 9.12.2021, v gestorstve doc. Ing. Mgr. Gabriely Dubcovej, PhD. a je koordinovaný Ing. Janou Kissovou, PhD.

Harmonogram kurzu: ATRIBÚTY PODNIKANIA V ZAHRANIČNEJ PRAXI (APZP)

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.