19. októbra 2023 sa konala Medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave EFAM 2023 pod názvom

„Ekonomika, manažment a podnikanie v digitálnej dobe” organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave

prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. 

 

Konferencia sa konala pri príležitosti 70. výročia založenia fakulty a jej cieľom bolo spojiť výskumníkov a odborníkov z praxe, aby prezentovali svoje výskumné myšlienky a diskutovali o témach súvisiacich s ekonómiou, manažmentom a podnikaním v digitálnom veku.

Oslávili sme 70. výročie založenia Fakulty podnikového manažmentu (1953 - 2023) netradičným konceptom konferencie, na ktorej sa stretli akademici, podnikatelia a TOP manažéri. 

Konferenciu otvoril pán rektor, prof. Ing. Ferdinand Daň, PhD., aktom slávnostného ocenenia formujúcich členov fakulty. Ďakovný list za prínos k rozvoju Ekonomickej univerzity a Fakulty podnikového manažmentu dostali prof.Ing. Karol Zalai, CSc., prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc., a prof.  Ing. Ľuboslav Szabo, CSc. Pamätná medaila za prínos k rozvoju Ekonomickej univerzity pri príležitosti 70. výročia založenia FPM bola odovzdaná Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Markovičovi, PhD., DBA. a súčasnej dekanke fakulty doc. Ing. Anite Romanovej, PhD. 

Poznatky, ktoré sme získali od prednášajúcich akademikov, odborníkov z praxe v business fóre a v panelových diskusiách, rozšírili naše chápanie digitalizácie a kybernetickej bezpečnosti a poskytli nové perspektívy, využiteľné v našej práci – vo vzdelávacom procese ako aj vo výskume. 

Konferencia bola rozdelená do štyroch blokov – akademické fórum, business fórum, panelová diskusia a prezentovanie akademických publikácií v sekciách.

Vedecké prezentácie akademických výstupov kolegov zo zahraničných univerzít sa zaoberali témami ako:

*Financial analysis and sustainability challenges for the accounting profession - SANJA SEVER MALIŠ, NIKOLINA DEČMAN (University of Zagreb), 

*Application of Artificial Intelligence in Production with Focus on Forecasting and Production Management for an Automotive Supplier - ANDREAS RÜKGAUER (Technical University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt), 

*Digitalisation and the changing architecture of the global economy - EWA MIŃSKA-STRUZIK (Poznań University of Economics and Business), 

*Entrepreneurship of startups and innovative enterprises - illusions and reality - ŠTEFAN SLÁVIK (FPM EU BA). 

Odborné témy týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti v business fóre, otvoril PETER DEKÝŠ (ESET, spol. s r.o.) s témou prezentácie Kybernetická bezpečnosť pre riadenie moderného podniku. Téme Digitalizácia ako cieľ alebo cesta v HR? sa venoval DUŠAN DVOŘÁK (Kia Slovakia, s.r.o). Širší pohľad na ochranu štátu pred kybernetickými hrozbami poskytla KARLA WURSTEROVÁ (Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme) v rámci prezentácie Ochrana Talianska pred kybernetickými hrozbami - misia možná?  ADAMOVSKÝ JÁN (Slovenská sporiteľňa, a.s.) hovoril o Novom normále v bezpečnosti v zmysle presunu podvodov v bankovom sektore do online priestoru ako aj o nedostatku špecialistov kybernetickej bezpečnosti. IVAN ŠTEFANEC (Európsky parlament) sa zapojil online s témou Digital skills as a precondition for the future success of the EU in the digital world. 

Priam až veselú diskusia v publiku rozbehla panelová diskusia na tému Umelej inteligencie v podnikovej praxi so Štefanom Babincom (ENERGODATA, s.r.o.), Róbertom Barcíkom (dátový vedec), Michalom Kľučárom (eustream, a.s.) a Michalom Zelinom (FPM EU BA). Pôvodne sa téma venovala odvetviu energetiky, avšak diskusia sa medzi akademikmi zvrtla na tému vplyvu generatívnych modelov textu na vzdelávanie. Presnejšie, ako môžu byť nástroje AI využité k obohateniu vzdelávacieho procesu.  

Počas celého dňa sme nasávali zaujímavé odborné témy a záver konferencie bol skutočne veľkým prekvapením, dostali sme darček v podobe vystúpenia folklórneho súboru Ekonóm. Ďakujeme!

Na záver by sme sa chceli všetkým poďakovať za účasť na konferencii, za hodnotné prednášky a diskusiu, ktoré odzneli a za to, že touto cestou s nami oslávili 70. výročie založenia našej fakulty. 

Poďakovanie patrí aj moderátom sekcií doc. Ing. Jane Blštákovej, PhD., doc. Ing., Mgr. Gabriele Dubcovej, PhD., a Ing. Michalovi Zelinovi, PhD., ACCA.

Dúfame, že sa fakulte bude naďalej dariť a že bude patriť aj v budúcnosti medzi popredné a uznávané ekonomické fakulty nie len na Slovensku, ale aj v európskom a v budúcnosti aj v globálnom priestore.

Dekanka fakulty a organizačný tím konferencie

foto

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.