Ekonomická univerzita v Bratislave zastúpená rektorom prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD. a spoločnosťou 26HOUSE s.r.o. zastúpená jej výkonným riaditeľom Ing. Rastislavom Brenčičom, podpísali 25.októbra 2023 Memorandum o spolupráci v oblasti vzdelávania a vedecko-výskumných aktivít.

Na podpise memoranda sa zúčastnili dekanka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Anita Romanová, PhD. z Katedry informačného manažmentu a doc. Ing. Katarína Remeňová, PhD., MBA z Katedry manažmentu.

 

26HOUSE s.r.o. je jedným zo zakladajúcich členov medzinárodnej siete Odoo Gold Partners, informačného systému podniku.

Zámerom memoranda je vytvorenie systému efektívnej spolupráce medzi vedecko - výskumnými pracovníkmi a pedagógmi zameranej na vedecko-výskumnú, ekonomicko-analytickú a poradenskú činnosť v oblasti automatizácie a digitalizácie kľúčových podnikových procesov vo vybraných sektoroch národného hospodárstva s možnosťou implikácie aj pre sektor školstva a vzdelávania. Za týmto účelom zriaďujú spoločnú pracovnú skupinu.

Vzájomná spolupráca je smerovaná aj do vzdelávacieho procesu vrátane vzdelávacích aktivít a workshopov, spoločensky prospešných aktivít a vzájomnej propagačnej podpory. 

Memorandum deklaruje, že obaja jeho partneri po vzájomnej dohode a jasne definovanými aktivitami podporia rozvoj vedecko – výskumného a pedagogického procesu na univerzite. 

Podpis memoranda je v súlade s misiou Ekonomickej univerzity v Bratislave v akcente na podporu rozvoja vedomostnej spoločnosti v Slovenskej republike.

foto

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.