Inštitút EIB každoročne organizuje Letnú školu EIB s cieľom poskytnúť študentom magisterského štúdia priamy pohľad na hlavné činnosti a povinnosti skupiny EIB.

Rozvíjanie mäkkých zručností v anglickom jazyku; práca s autentickými materiálmi; zameranie sa na vyjadrenie postoja a jeho obhajobu, argumentáciu a riešenie problému v prípadových štúdiách. Globálne a selektívne čítanie autentického textu. Nácvik písania projektu, e-mailu, správy. V oblasti vyučovania gramatiky a lexiky precvičovanie komunikačných zručností ako integrovaného celku.

Tiety témy a ešte oveľa viac čaká na študentov tretieho ročníka pod vedením pani Denisy Bendovej zo spoločnosti IBM.

Milí študenti,

opäť sme pre vás zorganizovali zaujímavý predmet ,,Výzvy líderstva v 21. storočí" v spolupráci s pani Olíviou Hurbanovou zo spoločnosti HighBrõws. Na prvej prednáške ,,Výzvy líderstva 21. storočia: kreativita pohľadom neurovedy" sa dozviete o komplexnom pohľade na líderstvo a výzvy, s ktorými sú konfrontovaní experti v praxi a akú úlohu hrajú poznatky z neurovedy v rozhodovacom procese lídrov. 

 

 

Už 9-ty rok realizuje Ekonomická univerzita v Bratislave unikátny predmet KORPORÁTNY CONTROLLING. ....a čím je tento predmet taký špecifický, originálny, a hlavne udržateľný? Realizujú ho spoločne dvaja zodpovední excelentní lídri v udržateľnosti: ESET spol. s r.o., víťaz Via Bona 2019 v kategórii „Zodpovedná veľká firma“ a člen BLF ako aj gestorská Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, v pozícii lídra etického manažmentu univerzít v SR.

Sme veľmi radi, že pod záštitou vedenia Ekonomickej univerzity v Bratislave mohla Fakulta podnikového manažmentu dňa 14.2.2023 na pôde univerzity otvoriť nový kurz: Atribúty podnikania v zahraničnej praxi v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí.