Akademický senát Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 3.3.2021 prijal nasledovné uznesenie: